Sak nr. 16

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Talere

Anne Helen Rui (A): På vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

 • 1. § 6-19 annet ledd fjerde punktum antas å burde lyde:

  «Fradrag kan enten gis med inntil 1 800 kroner eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn.»

 • 2. § 6-20 fjerde ledd annet punktum antas å burde lyde:

  «Fradrag kan samlet gis med inntil 1 800 kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt for bare en del av inntektsåret.»

 • 3. § 6-50 fjerde ledd antas å burde lyde:

  «Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf og fagforeningskontingent med til sammen 1 800 kroner årlig. For skattyter som krever fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening eller yrkes- og næringsorganisasjon etter § 6-19 med to promille av samlet utbetalt lønn gis det ikke fradrag etter denne bestemmelsen. For andre som krever fradrag etter § 6-19 gis det maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf og kontingent etter § 6-19 med til sammen 1 800 kroner årlig.»»

Videre vil jeg fremme dette forslag på vegne av Arbeiderpartiet:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 6-32 første ledd første punktum antas å burde lyde:

«Minstefradraget fastsettes til et beløp som svarer til 24 pst. av summen av inntekt som omfattes av § 6- 31.»»

Presidenten: Anne Helen Rui har teke opp dei to framlegga ho sjølv refererte.

Per Ove Width (Frp): På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

I

 • 1. § 6-20 oppheves.

 • 2. § 6-50 fjerde ledd antas å burde lyde:

  «Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 1 800 kroner årlig.»

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

 • 3. § 6-60 første ledd antas å burde lyde:

  «Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 pst. av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 85 000 kroner.»

 • 4. § 6-61 første ledd antas å burde lyde:

  «Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 pst. av inntekten ombord, begrenset til 85 000 kroner.»

 • 5. § 14-43 første og annet ledd antas å burde lyde:

  «(1)Saldo for driftsmidler mv. som nevnt i § 14-41 første ledd kan avskrives med inntil følgende sats:

  • a. kontormaskiner og lignende – 30 pst.

  • b. ervervet forretningsverdi – 30 pst.

  • c. vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede – 25 pst.

  • d. personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. – 20 pst.

  • e. skip, fartøyer, rigger mv. – 20 pst.

  • f. fly, helikopter – 12 pst.

  • g. anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak – 5 pst.

  • h. bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. – 4 pst.

  • i. forretningsbygg – 2 pst.

(2)Bygg nevnt under h og i som er lokalisert i kommune eller del av kommune som pr. 31. desember i inntektsåret omfattes av det geografiske virkeområdet for distriktspolitiske virkemidler som forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og av fylkeskommunene kan avskrives med dobbel sats. Forhøyet avskrivningssats gjelder også for saldo for bygg med så enkel konstruksjon at det må anses å ha en brukstid på ikke over 20 år fra oppføringen. Saldo for slikt bygg kan avskrives med inntil 10 pst.»»

Presidenten: Per Ove Width har teke opp det framlegget han sjølv refererte.

Fleire har ikkje bede om ordet.

Presidenten føreslår at det først blir votert over framlegget frå Per Ove Width på vegner av Framstegspartiet, deretter over framlegget frå Anne Helen Rui på vegner av Arbeidarpartiet, og til sist over framlegget frå Anne Helen Rui på vegner av Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. – Det er vedteke.

Votering:
 • 1. Framlegget frå Framstegspartiet vart med 19 mot 4 røyster ikkje vedteke.

 • 2. Framlegget frå Arbeidarpartiet vart med 17 mot 6 røyster ikkje vedteke.

 • 3. Framlegget frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vart vedteke med 12 mot 11 røyster.

Presidenten: Lovvedtaket blir då med den vedtekne merknaden å sende tilbake til Odelstinget.