Sak nr. 18

Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Talere

Per Ove Width (FrP): På vegne av Fremskrittspartiet fremmer jeg følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

I

 • 1. § 6-81 første ledd bokstav a antas å burde lyde:

  «a. Fra og med den måned skattyter fyller 70 år, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 2 083 kroner pr. påbegynt måned. Ektefeller har til sammen rett til samme særfradrag som en enslig.»

 • 2. § 6-81 annet ledd antas å burde lyde:

  «Fra og med den måned skattyter mottar foreløpig uførestønad etter folketrygdloven § 12-16 eller uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 2 083 kroner pr. påbegynt måned.»

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

 • 3. § 7-11 første ledd bokstav a antas å burde lyde:

  «Prosentinntekten beregnes til 1,875 pst. av eiendommens ligningsverdi 1. januar i ligningsåret etter fradrag som fastsatt i bokstav d. For den delen av ligningsverdien som før fradrag overstiger 451 000 kroner, skal inntekten likevel beregnes til 3,75 pst.»

 • 4.§ 7-12 sjette ledd bokstav a antas å burde lyde:

  «Prosentinntekt beregnes med 1,875 pst. av andel av eiendommens ligningsverdi 1. januar i ligningsåret etter fradrag som fastsatt i § 7-11 d. For den delen av andel av ligningsverdi som før fradrag overstiger 451 000 kroner, skal inntekt likevel beregnes med 3,75 pst.»

 • 5.§ 16-40 første ledd antas å burde lyde:

  «(1) Skattyter som driver virksomhet som omfattes av regnskapsloven § 1-2, gis fradrag i skatt og trygdeavgifter for 25 pst. av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt etter bestemmelsene i denne paragraf.»»

Presidenten: Per Ove Width har teke opp det framlegget han refererte.

Anne Helen Rui (A): På vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremmer jeg følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

 • 1. IV – endringer i skatteloven – § 5-14 tredje ledd bokstavene a og b antas å burde utgå.

 • 2. § 10-12 første ledd antas å burde utgå.

 • 3. § 10-12 annet ledd antas å burde lyde:

  «I følgende tilfeller fastsettes godtgjørelsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonærens skattesats for hele utbyttet:

 • a. Mottaker av utbytte er et selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd.

 • b. Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyttet ikke overstiger den beregnede personinntekt som tilordnes aksjonæren fra selskapet eller fra selskap dette direkte eller indirekte har eierandel i, i det inntektsår utbytte utdeles. Likestilt med aktiv aksjonær er skattyter som den aktive skal identifiseres med etter § 12-11. Ved indirekte eie eller ved identifikasjon etter § 12-11 tas det bare hensyn til personinntekt som ikke har gitt grunnlag for full godtgjørelse for skattyter som er tilordnet personinntekt fra selskapet.»

 • 4. § 10-32 antas å burde utgå.

 • 5. § 19-2 antas å burde utgå.»

Så har jeg dette forslag på vegne av Arbeiderpartiet:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

 • 1. I § 5b første ledd nr. 3 annet punktum og § 14 annet ledd antas å burde utgå.

 • 2. IV andre ledd antas å burde utgå.»

Presidenten: Anne Helen Rui har teke opp dei framlegga ho refererte.

Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 18.

Presidenten føreslår at det først blir votert over framlegget frå Per Ove Width på vegner av Framstegspartiet, så over framlegget frå Anne Helen Rui på vegner av Arbeidarpartiet, og til slutt over framlegget frå representanten Anne Helen Rui på vegner av Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. – Det er vedteke.

Votering:
 • 1. Framlegget frå Framstegspartiet vart med 19 mot 4 røyster ikkje vedteke.

 • 2. Framlegget frå Arbeidarpartiet vart med 17 mot 6 røyster ikkje vedteke.

 • 3. Framlegget frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vart vedteke med 12 mot 11 røyster.

Presidenten: Lovvedtaket blir då med den vedtekne merknad å sende tilbake til Odelstinget.