Lagtinget - Møte tysdag den 11. desember 2001 kl. 19

Dato: 11.12.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 8 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 3 (2001-2002),Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og Ot.prp.nr. 21 (2001-2002))

Sak nr. 9

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.