Lagtinget - Møte tysdag den 17. juni 2003 kl. 15.30

Dato: 17.06.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 116 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 115 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 87 (2002-2003))

Sak nr. 10

Odelstingets vedtak til lov om retting av feil m.m. i lovverket

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.