Lagtinget - Møte torsdag den 20. november 2003 kl. 15.10

Dato: 20.11.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 5 (2003-2004), jf. Innst. O. nr.4 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 54 (2002-2003))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.