Lagtinget - Møte torsdag den 10. juni 2004 kl. 14.35

Dato: 10.06.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 89 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 87 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 59 (2003-2004))

Sak nr. 11

Odelstingets vedtak til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.)

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.