Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 1. juni 2004

Trond Helleland Knut Storberget
leder ordfører