Lagtinget - Møte tysdag den 14. desember 2004 kl. 10

Dato: 14.12.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 25 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 33 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 13 (2004-2005))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.