Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Ot.prp. nr. 13 (2004-2005), Innst. O. nr. 33 (2004-2005), beslutning. O. nr. 25 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. O. nr. 33 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004