Lagtinget - Møte tirsdag den 20. desember 2005 kl. 13

Dato: 20.12.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 22 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 15 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 28 (2005-2006))

Sak nr. 8

Odelstingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.