Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighets­loven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Innhold

År 2005 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol­ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 5-5 andre ledd andre punktum skal lyde:

Det er et vilkår for rett til stønad for undersøkel­ser og behandling ved private røntgeninstitutter at det foreligger rekvisisjon fra lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut.

§ 5-8 tredje ledd skal lyde:

Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Kravet til henvisning gjelder ikke ved undersøkelse og behandling hos manuellterapeut. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets syk­dom og funksjonsevne.

§ 5-9 første ledd skal lyde:

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til un­dersøkelse og behandling hos kiropraktor.

Andre ledd første punktum oppheves. Nåværen­de andre punktum blir første punktum.

§ 8-7 nytt niende ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring i første ledd for et begren­set tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell.

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pa­sientrettighetsloven) gjøres følgende endring:

§ 2-2 andre ledd fjerde punktum skal lyde:

Henvisende instans skal også underrettes.

Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær