Lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 15 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven. Endringene innebærer at det ikke lenger skal være nødvendig med henvisning fra lege for å få trygderefusjon ved behandling hos kiropraktor og manuellterapeut som har driftsavtale med kommunen. Alle kiropraktorer og manuellterapeuter vil også kunne henvise til legespesialist og fysioterapi og sykmelde inntil 8 uker. Loven skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005