Lagtinget - Møte fredag den 20. juni 2008 kl.10

Dato: 20.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 110 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 70 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007-2008))

Sak nr. 10 [10:03:15]

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget.

Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.