Lagtinget - Møte fredag den 20. juni 2008 kl.10

Dato: 20.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 111 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 70 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007-2008))

Sak nr. 11 [10:03:42]

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget.

Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.