Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 14

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Eg skal få stilla følgjande spørsmål til kommunal- og regionalministeren:

«Planlegg Regjeringa tvangssamanslåing av kommunar?»

Statsråd Sylvia Brustad: Svaret er nei. Regjeringa planlegger ikke tvangssammenslåing av kommuner pr. i dag. Vi ønsker imidlertid å legge til rette for frivillige kommunesammenslåinger – og det har gått veldig sakte.

I forbindelse med behandlinga av fjorårets kommuneøkonomiproposisjon bad et flertall av kommunalkomiteen i Stortinget, bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, SV og også Senterpartiet, Regjeringa om å komme tilbake til Stortinget med et forslag som innebar at kommuner ikke skal få reduserte statlige overføringer som følge av at de slår seg sammen.

Dette har Regjeringa fulgt opp i forslaget til kommuneøkonomien for neste år, ved å foreslå at dersom to kommuner vil slå seg sammen, skal de ikke tape økonomisk på det.

Bakgrunnen for det forslaget er at etter dagens ordning får to kommuner som slår seg sammen, en gradvis reduksjon av basistilskuddet de første fem årene etter sammenslåinga. Jeg tror det har vært et problem i forhold til at en del kommuner ikke har slått seg sammen selv om de egentlig har ønsket det. Derfor foreslår vi nå, som representanten sikkert er kjent med, et eget inndelingstilskudd som skal vare i ti år. Jeg tror det nye inndelingstilskuddet vil bli godt mottatt blant kommunene, og jeg har tro på at dette kan stimulere til flere frivillige kommunesammenslåinger dersom en lokalt mener at det tjener innbyggerne.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Eg takkar for svaret.

Eg opplever at kommunalministeren taler med to tunger. Ho seier ho ikkje vil tvangssamanslå kommunar, ho seier jamvel i annan samanheng at ho vil styrkja lokaldemokratiet. Samtidig viser svært mykje av det ho føretar seg i handling, og det Regjeringa elles gjer, ei anna retning. Innretninga av overføringane til kommunane, kutt i distrikts- og regionalpolitiske tiltak i RNB, likeins tilskotskutt for SND, tilbodet som er lagt fram i landbruksoppgjeret, og kommunalministeren sitt sterke engasjement for store regionar i staden for dagens fylkeskommunar, gjev eitt signal: Folk skal bu i større einingar.

Mitt spørsmål er: Er det i høve til dei 210 kommunane som i dag har mindre enn 4 400 innbyggjarar, at kommunalministeren ikkje er nøgd med grensene, eller gjeld det òg dei andre og større kommunane?

Statsråd Sylvia Brustad: Uansett hvor mange ganger representanten Meltveit Kleppa eller for den saks skyld representanten Odd Roger Enoksen eller andre fra Senterpartiet påstår at Regjeringa legger opp til tvangssammenslåinger av kommuner, blir det ikke mer riktig av den grunn.

Når Regjeringa i kommuneøkonomiproposisjonen foreslår å endre tilskuddet slik at de kommuner som frivillig velger å slå seg sammen, ikke skal tape på det, så er det også noe Senterpartiet har bedt om gjennom innstillinga i kommunalkomiteen i fjor. Jeg mener dessuten en bør ta på alvor signaler fra kommuner som ønsker å slå seg sammen, men som ikke gjør det fordi de taper økonomisk på å gjøre det. Det har Regjeringa forsøkt å gjøre noe med gjennom det vi har lagt på bordet i kommuneøkonomiproposisjonen. Vi taler ikke med to tunger når vi sier at vi ikke har planlagt å tvangssammenslå kommuner.

Når det gjelder hele kommuneøkonomien, skal vi få rikelig anledning til å diskutere den videre også her i salen i løpet av noen uker. Men det er altså ikke slik at fordi Regjeringa legger opp til en omlegging av inntektssystemet, betyr det at vi legger opp til en tvangssammenslåing av kommuner. Det betyr at vi får en mer rettferdig fordeling i inntektssystemet, og det mener jeg er viktig.

Presidenten: Spørsmålene 15 og 16 er besvart tidligere.

Spørsmål 17 vil bli besvart senere i dagens møte.

Spørsmål 18 er besvart tidligere.

Vi går da tilbake til spørsmål 11.