Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 11

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Steinar Bastesen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av nærings- og handelsministeren.

Steinar Bastesen (TF): Jeg har et spørsmål til nærings- og handelsministeren:

«I nær framtid vil det for enkelte skipsfartøy innføres ferdsskrivere (VDR – Voyage Data Recorder). Det er ikke lagt begrensninger fra myndighetenes side på hvordan informasjon skal kunne hentes ut, og hvem som skal kunne ta ut informasjonen. Informasjonen på ferdsskrivere i fly kan kun hentes ut ved uhell/ulykker, mens det på skip kan hentes ut informasjon underveis.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å ivareta personvernet også på skip med ferdsskrivere?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Sjøfartsdirektoratet har i høringsbrev av 9. mars 2000 foreslått at hurtiggående fartøy sertifisert for mer enn 450 personer skal være utstyrt med ferdskriver, såkalt seilingsdataregistrator – Voyage Data Recorder. Kravet er foreslått inntatt i forskrift av 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip. Det er i høringsbrevet foreslått at seilingsdataregistratoren skal oppfylle kravene i FNs sjøfartsorganisasjon IMOs resolusjon A.861(20) om standarder for slike registratorer.

Formålet med å innføre et nytt krav til seilingsdataregistrator er kun å lette arbeidet med å klarlegge årsakene til ulykker til sjøs. Det er derfor Sjøfartsdirektoratets oppfatning at tilgangen til den informasjon som lagres i slike seilingsdataregistratorer, skal begrenses. Sjøfartsdirektoratet mener at informasjonen kun skal være tilgjengelig ved sjøfartsinspektørenes etterforskningsarbeid samt ved en gransking av særskilt oppnevnt undersøkelseskommisjon.

For å sikre at informasjonen kun blir brukt i de nevnte tilfellene, må informasjonstilgangen begrenses rettslig. Sjøfartsdirektoratet vil derfor foreslå at informasjonstilgangen begrenses ved at det inntas en ny bestemmelse i forskriften av 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip. En slik bestemmelse skal regulere at informasjonen kun skal være tilgjengelig ved sjøfartsinspektørenes etterforskningsarbeid samt ved gransking av særskilt oppnevnt undersøkelseskommisjon. Sjøfartsdirektoratet vil avklare personvernspørsmålet med Datatilsynet innen forskriftsendringen blir vedtatt.

Steinar Bastesen (TF): Jeg takker statsråden for et veldig positivt svar.

Det er betryggende å få rede på her i Stortinget at det går an å reagere raskt når en sak blir tatt opp. Jeg håper bare at forskriftsendringene blir vedtatt før forskriften om å innføre «voyage recorder» kommer på plass, for det er av vital betydning at personvernet blir ivaretatt. Det skal ikke være mulig for hvem som helst å hente ut samtaler som foregår på skipsbrua – det kan være mye som diskuteres, fra bårstuprat til både skipper og rederi, og det må få være mellom de tre personene som er på vakt. Det er veldig viktig at dette blir fulgt opp, og at det blir vedtatt forskriftsendringer før pålegget om «voyage recorder» kommer. Men dette går jeg ut fra at statsråden følger opp.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Jeg er helt enig med representanten Bastesen i at alle har krav på et arbeidsmiljø uten overvåking, og at innspilling på slike «recordere» kun nyttes i de tilfeller jeg nevnte i mitt hovedsvar. Jeg mener at dette nå tilrettelegges på en forsvarlig måte, og at nevnte punkt i forskriften inntas når forskriften vedtas.