Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 19

Per Roar Bredvold (Frp): Jeg ønsker å stille samferdselsministeren følgende spørsmål:

«I Hedmark og Akershus, hvor Kongsvingerbanen betyr mye for pendlerne, vil NSB legge ned ytterligere åtte holdeplasser. Disse er fordelt med tre i Hedmark og fem i Akershus.

Mener statsråden dette er forsvarlig når målet heller bør være å få så mange reisende som mulig til å benytte det kollektive tilbudet?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det er et uttrykt mål for denne regjeringen å få flest mulig til å reise kollektivt. Problemstillingen som representanten Bredvold her reiser, er i så måte viktig og vil alltid inngå i de vurderinger som gjøres i arbeidet med å styrke togets konkurranseevne.

Togene som trafikkerer mellom Skøyen og Kongsvinger, har i dag 17 stopp mellom Lillestrøm og Kongsvinger, en strekning på 79 km. Dette gir 4,4 km i gjennomsnitt mellom hvert stopp. Bosettingen på strekningen er i stor grad konsentrert rundt åtte-ni av de 17 stasjonene. NSB vurderer derfor å ta ut de åtte minste holdeplassene, som samlet utgjør ca. 6 pst. av alle av- og påstigninger på hele strekningen. En eventuell nedlegging av de minste holdeplassene vil bidra til å redusere reisetiden med inntil åtte minutter mellom Kongsvinger og Oslo, og NSB regner med at både antall passasjerer og inntektsgrunnlaget på Kongsvingerbanen totalt sett vil øke dersom forslaget gjennomføres.

NSB vil arbeide videre med forslaget i tett dialog med berørte kommuner og fylker.

Per Roar Bredvold (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er positivt at NSB ser på bl.a. Kongsvingerbanen for å gjøre den så effektiv og lønnsom som mulig. Men jeg er i utgangspunktet ikke enig i å redusere antallet stoppesteder, og tror ikke det vil føre til økt behov for denne banen og økt lønnsomhet. Målet må heller være at så mange som mulig benytter det kollektive tilbudet, og da er det etter min mening feil vei å gå å stenge holdeplasser. Vi må heller se på service, pris, sikkerhet, punktlighet, parkering for pendlere i nærheten av stoppestedene m.m. Så spørsmålet for NSB må være: Hvordan gjør vi NSB bedre for de reisende vi allerede har, og ikke minst, hvordan får vi flere reisende? Så jeg mener at Glåmdal Pendlerforenings uttalelser og råd bør veie veldig tungt for NSB, for tross alt er disse en viktig kundegruppe.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det ligger i sakens natur at alle, så vidt mulig, ønsker å ha togstopp nær sitt bosted eller arbeidssted, og samtidig er det slik at når man først har kommet på toget, ønsker man å komme hurtigst mulig fram. Da gjelder det her å finne den riktige balansen. Jeg er enig i at det her er mange virkemidler man må se nærmere på. Men det er også slik at man hele tiden må vurdere den optimale innretningen med hensyn til både hurtighet og stopp, og det har jeg tillit til at NSB foretar en grundig vurdering av før man treffer beslutninger. I så måte er selvsagt brukerne viktig – så også å høre brukerorganisasjonenes holdning.