Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 20

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg vil få stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Det statlige NSB BA og NSB Gods har satset stort i de siste årene på fornying og økt effektivitet. De fleste transportnæringer har statistikker på effektivitet målt opp mot sammenlignbare land.

Hvorledes er produksjonen pr. sysselsatt i mill. tonn/personkm i Norge sammenlignet med andre land, og da spesielt USA, Japan og Sverige?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Togkilometer pr. sysselsatt er et sammenlikningstall for jernbaneforetak en skulle tro det var lett å kalkulere. Som følge av at jernbaneselskapene i Europa, USA og Japan har ulik struktur har det vist seg vanskelig å få gjennomført denne typen statistiske sammenlikninger. Jernbaneforetak i USA og Japan er f.eks. integrerte, dvs. selskapene er eiere av egen infrastruktur. I Europa er det mer delte regimer, der land som Sverige og Norge har delt mellom operatør- og infrastrukturforvaltning, mens f.eks. Frankrike og Tyskland har integrerte selskaper.

En viktig grunn til at EU nå som et minimum legger opp til at det skal foretas et regnskapsmessig skille mellom infrastrukturforvaltningen og selve jernbanedriften, er bl.a. for å kunne måle effektivitet ved relevante sammenlikninger mellom forskjellige jernbaneselskaper. Departementet er ikke kjent med at det foreligger rapporter med internasjonale sammenlikninger hvor NSB inngår, som viser selskapets produktivitet.

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg takker for svaret fra samferdselsministeren.

Det var som jeg ante, det foreligger ikke noen målinger på effektivitet i Norge. Man nevner en hel rekke grunner for hvorfor dette ikke gjøres. – Jeg har mine egne tanker om hvorfor dette ikke er gjort.

Jeg deltok nylig i en debatt i Polyteknisk Forening. Der ble det lagt fram av en av de tilstedeværende en måling som var foretatt i en hel del land, og der Norge rangeres helt nede på det sørgelige stadiet som India er på. Når man ser på disse søylene, er det et skrekkens eksempel som her foreligger.

Men jeg er glad for – jeg skulle anta det lå noenlunde i svaret – at EU er i gang med å skulle gjøre noe. Vil statsråden forsøke å gjøre noe i Norge, slik at disse tallene kan bli sammenliknbare med tallene i andre land?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Som jeg sa i mitt hovedsvar: Den situasjonen vi er i, er ikke bare situasjonen for Norge. Derfor har jeg heller ikke noe grunnlag for å kommentere det tallmaterialet representanten viste til.

Jeg vil samtidig understreke at i denne sammenheng – så vel som i mange andre sammenhenger – er «bench-marking» viktig. Vi vil se hva vi kan gjøre på dette området.

Når det gjelder internasjonale sammenlikninger, vil det måtte bli en oppgave i første rekke for de internasjonale transportorganisasjonene som Norge deltar i.