Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 21

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg ynskjer å stilla følgjande spørsmål til samferdselsministeren:

«Målsettinga for Gardermobanen var opprinneleg ein marknadsandel for tog på 53 pst. av flypassasjerane. I desse dagar handsamar Stortinget Regjeringa sitt framlegg om å ettergi gjeld til NSB Gardermobanen AS på 6-7 mrd. kroner. Samstundes vert det reklamert for billig parkering på Gardermoen. Prisane for parkering har gått vesentleg ned sidan opninga av flyplassen hausten 1998.

Kva vil statsråden gjera for å unngå at andelen som køyrer privatbil, aukar og andelen kollektivreisande vert redusert?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: I 1999 reiste om lag 58 pst. av flypassasjerene kollektivt med tog eller buss til Oslo Lufthavn Gardermoen, hvorav ca. 34 pst. tok flytoget. Dette er en kollektivandel som er blant de høyeste som er registrert på noen internasjonal flyplass.

I hovedplanen for Oslo Lufthavn ble det lagt opp til utbygging av i alt 12 000 parkeringsplasser. Av disse er 10 000 plasser blitt bygd, hvorav 7 500 for reisende og 2 500 for ansatte. Om lag 45 pst. av parkeringsplassene for de reisende er i parkeringshus. I tillegg finnes 5 000 private plasser utenfor selve flyplassområdet.

Prisen på parkering i parkeringshusene ble hevet fra 130 kr til 150 kr fra 1. januar 2000, noe som tilsvarer en prisøkning på om lag 15 pst.

For å tilpasse seg priskonkurransen fra de private parkeringsselskapene utenfor flyplassen har Oslo Lufthavn AS besluttet å redusere prisen for ukeparkering på markparkeringsplassene fra 230 kr til 190 kr fra 1. januar 2000. Dette tilsvarer en prisreduksjon på om lag 17 pst. I sommersesongen, fra 1. juni 2000, vil Oslo Lufthavn AS, Gardermoen gå tilbake til ordinære priser.

De foretatte prisjusteringer for markparkeringstilbudet på Gardermoen har vært av begrenset omfang. Det er liten grunn til å anta at dette på kort sikt vil ha noen avgjørende betydning for lønnsomheten ved flytoget. I et marked med konkurranse må det være rom for variasjoner i pris og tilbud. Høye kollektivandeler må først og fremst sikres gjennom fortsatt å gi et godt tilbud til konkurransedyktige priser for flertallet av de reisende.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg vil takka statsråd for svaret. Eg er glad for å høyra at ein har tenkt å gå attende til dei gamle prisane om ei tid.

Men samtidig er det ei stor utfordring for statsråden å sjå på kva ein kan gjera for å koordinera tilboda til dei reisande på ein slik måte at ein utnyttar kollektivtransportmidla best mogleg. Det blir eit paradoks for oss når ein den eine dagen brukar 6,7 milliardar kr for å betala ned gjeld og den andre dagen – eller kanskje dagen før – har lagt til rette for at det same toget ikkje skal bli bruka i så stor grad fordi det blir utkonkurrert på pris i høve til bruk av privatbil. Det er ei problemstilling som eg vonar samferdselsministeren vil ta innover seg.

Eg vil spørja samferdselsministeren: Går det an å gå inn i ein dialog med OSL og eventuelt ha ein avtale med dei der ein kan sjå på m.a. bruken av parkeringshuset, og at ein òg ser til at det tilbodet som blir gitt ved parkeringshuset, og dei ynska ein har om at fleire skal bruka kollektivtransport, ikkje kolliderer, slik som prisreduksjonen har ført til den siste tida?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Jeg er selvsagt helt enig i at vi har lagt ned store ressurser i å bygge et godt kollektivtilbud til Gardermoen, og derfor må det utnyttes. Det er også riktig at vi har en høy kollektivandel ut fra andre begrunnelser, f.eks. miljømessige. Denne regjeringen vil derfor ha et klart langsiktig mål om å holde, og høyne, den kollektive reiseandelen til Gardermoen. Men i det langsiktige perspektiv tror jeg det er riktig å ha rom for variasjoner over kortere tidsperioder. Jeg tror det sunt for konkurransen, nettopp for å få et best mulig tilbud på kollektivsiden og også et brukbart tilbud for dem som velger bil, selv om kollektivtilbudet er godt.