Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 22

Harald T. Nesvik (Frp): Jeg vil få stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Problemstillingen omkring leger som bruker privat bil ved akutt utrykning ble for en tid tilbake igjen aktualisert ved at en kommunelege ble fratatt sitt sertifikat da han fulgte etter en ambulanse ved utrykning. På tidligere spørsmål om denne saken i ordinær spørretime 16. februar 2000 svarte tidligere samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll at det pågikk et arbeid i departementet for å avklare denne problemstillingen.

Kan statsråden bekrefte at et slikt arbeid pågår, og når kan en eventuell avklaring skje?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Når det gjelder den konkrete saken det her er henvist til, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan kommentere eventuelle avgjørelser som er underlagt og fattet av andre myndigheter, som politiet og domstolene.

Jeg kan imidlertid bekrefte at det arbeides med å vurdere i hvilket omfang og på hvilke vilkår det kan tillates å gi leger i kommunal legevakt adgang til å utstyre sine private biler med blålys. Det vurderes videre hvilke krav til kompetanse som skal settes for fører av utrykningskjøretøy, og hvordan slik kompetanseoppbygging rent praktisk kan gjennomføres. Dette er noen av flere forhold knyttet til et foreliggende forslag til revidert forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy og en ny forskrift om kompetansebevis for utrykningsførere. Vegdirektoratet har hatt begge forskriftsforslagene på høring.

Det har i etterkant av høringsrunden vært nødvendig for Vegdirektoratet å se nærmere på hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslagene vil medføre, dette bl.a. fordi flere sentrale høringsinstanser har etterlyst en grundigere konsekvensanalyse enn den som ble presentert i høringsrunden. Vegdirektoratet er nå i ferd med å avslutte dette arbeidet, og saken vil trolig bli oversendt departementet innen utgangen av mai måned. Samferdselsdepartementet tar deretter sikte på en rask behandling av begge forskriftsforslagene.

Harald T. Nesvik (Frp): Jeg har full forståelse for at statsråden ikke kan gå inn på den spesielle saken. Det var heller ikke den problemstillingen jeg reiste, det gjaldt når man kunne forvente å få en avklaring i denne saken.

Asmund Kristoffersen sa bl.a. i den angjeldende spørretimen 16. februar:

«Jeg tror altså at en slik straffereaksjon som antydes her, som kanskje heller ikke er uvanlig i andre lignende saker, strider mot folks alminnelige rettsoppfatning.»

Det er akkurat det det gjelder. En lege vil jo i en sak som denne også ha plikt til å komme så raskt som mulig til en pasient for å kunne avverge at pasienten blir ytterligere skadelidende. Mitt oppfølgingsspørsmål til statsråden er: Hva slags type behandling vil det bli lagt opp til i denne saken? Vil den bli oversendt til Stortinget tidlig på høsten, slik at man får en rask avklaring?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det er nettopp ut fra forståelse for de behov som foreligger, at dette arbeidet er igangsatt. Det er noe tidlig for meg nå å si noe om den videre behandling i og med at vi vil få innspill fra Vegdirektoratet mot slutten av mai, som jeg nevnte i mitt hovedsvar. Men det er iallfall slik at Regjeringen vil sørge for at dette arbeidet, uavhengig av på hvilken måte sluttvedtak skal treffes, kan skje så hurtig som mulig. Det føler jeg er i tråd med de intensjoner spørreren har, og som også har framkommet i høringsrunden.