Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 25

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Bror Yngve Rahm til fiskeriministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av fiskeriministeren.

Bror Yngve Rahm (KrF): Jeg vil be justisministeren på vegne av fiskeriministeren besvare følgende spørsmål:

«Innseilingen til tungindustrien i Grenland har over lengre tid vært kritisert for manglende sikkerhet. Skipstrafikken er stor og foregår i et trangt område omgitt av bebyggelse og befolkningstetthet. Tatt i betraktning til dels farlig og eksplosiv last, er det av største viktighet at sikkerheten ivaretas på tilfredsstillende vis, ikke minst i forhold til radardekningen som både havnemyndighetene og losmyndighetene anser for mangelfull.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten ved innseilingen til Grenlandsleia?»

Statsråd Hanne Harlem: Innseilingen til Grenland havn overvåkes av trafikksentralen i Brevik. Trafikksentralen ble satt i drift i 1977, og radarsystemet ble satt i drift i 1986. Trafikksentralen er nå under oppgradering, med utskifting av radaren på Fugløya, som dekker innseilingen, og utskifting av utstyret inne på trafikksentralen. Det ligger ingen utvidelse av dekningsområdet for radarene i det arbeidet som nå gjøres.

Kystdirektoratet har vurdert spørsmålet om å utvide dekningsområdet for radarene. Direktoratet ser det slik at en utvidelse av dekningsområdet for radar antakelig ikke vil ha noen vesentlig effekt, i og med at farvannet er slik at skipstrafikken naturlig kan separeres i en stor del av leden.

I og med at driftskostnadene for trafikksentralen betales fullt ut gjennom gebyrer fra skipstrafikken i farvannet, vil etablering av full radardekning for trafikksentralen i Brevik også få direkte følger for skipsfartens kostnadsnivå.

Kystdirektoratet har anslått at etablering av full radardekning vil innebære en økning av de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene med 25 pst. Jeg mener man skal være forsiktig med å pålegge skipsfarten så vidt store kostnadsøkninger uten at den sikkerhetsmessige effekten er klart dokumentert.

Den risiko det er vanlig å akseptere ved utbygging av trafikksentraler i Norge, er den som Veritas beregnet for Grenlandsområdet. Denne beregningen er gjengitt i NOU 1991: 15. Etter det jeg har fått opplyst, har det ikke vært en utvikling i Grenlandsområdet i de senere år som tilsier at situasjonen er vesentlig endret.

Jeg vil også legge til at når man skal vurdere sikkerhetsnivået i farvannet, må man også se på de andre risikoreduserende tiltakene som er iverksatt i tillegg til trafikksentralen. Oppmerkingen i farvannet er oppgradert de senere år. Det er også strengere lospliktregler i Grenlandsområdet enn andre steder i landet. Bruk av los har stor betydning for sikkerheten i farvannet, og losene har gjennom den erfaring som er høstet etter at regelverket ble iverksatt, fått bedre kompetanse.

Det er også gitt særskilte bestemmelser om bruk av taubåt for å eskortere fartøyer ved inn- og utseiling, og de taubåter som er tilgjengelige i dag, er spesielt bygd og egnet for eskorteoppdrag.

Bror Yngve Rahm (KrF): Jeg må innrømme at dette ikke var et tilfredsstillende svar.

Gjennom flere år og med skiftende regjeringer har dette vært et tema som dreier seg om sikkerhet, bl.a. for befolkningen i dette området. Det er snakk om transport av farlig gods, av eksplosiv last, som ved et uhell vil medføre en enorm katastrofe i området.

Tidligere fiskeriminister Peter Angelsen sa i fjor høst at han ville ta initiativ til en ny gjennomgang av sikkerheten i Grenlandsområdet, nettopp basert på at det har vært en utvikling både når det gjelder antall skip, og når det gjelder andre forhold som tilsier at dette er nødvendig.

Mitt spørsmål til statsråden må da bli: Vil den nye regjeringen ta et initiativ for at initiativet fra tidligere fiskeriminister Angelsen vil bli fulgt opp?

Statsråd Hanne Harlem: Slik jeg oppfatter situasjonen, har man foretatt en vurdering av sikkerheten i Grenlandsområdet, og man har ment at den er tilfredsstillende. Jeg skal likevel følge opp i forhold til fiskeriministeren det representanten tok opp avslutningsvis om den vurderingen som ble lovet av den tidligere fiskeriministeren i høst, for å kontrollere at den vurderingen er fulgt opp. Så får resultatet av vurderingen bringes tilbake til Stortinget ved en senere anledning.