Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 26

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Ivar Østberg til fiskeriministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av fiskeriministeren.

Ivar Østberg (KrF): Jeg vil gjerne få tillate meg å stille følgende spørsmål til fiskeriministeren:

«Fiskerne og næringslivet i Kvænangen er helt avhengig av å få fullført sitt molobyggingsprosjekt snarest. Kravet er 50 år gammelt. Kystverket hadde anleggsaktivitet i Reinfjord i perioden 1985-1988. Befaringer skjedde i 1991 og 1997. Opprydding og sikringsarbeid startet i Reinfjorden høsten 1998. Molo i Reinfjord skrinlegges i 1999. Detaljplanlegging og regulering av området for molo i Badderen, kostnadsberegnet til 9 mill. kroner, er i gang. Kvænangen er lovet molo. Søknad er oversendt.

Når kan arbeidet begynne?»

Statsråd Hanne Harlem: Kystverket har tidligere prøvd å bygge molo i Reinfjord i Kvænangen. I 1987–88 ble det brukt 16 mill. kr til grunnarbeider og andre forberedelser for å legge molo, slik kommunen ønsket. Selve utfyllingen ble så påbegynt, men etter kort tid skjedde et såkalt grunnbrudd. Kystverket innhentet en ny geoteknisk vurdering av området hvor moloen skulle ligge. Videre utfylling av området ble frarådet ettersom grunnforholdene ble vurdert som svært risikable. Kystverket besluttet da å avslutte moloarbeidene i Reinfjord.

I 1997 var det ny kontakt mellom Fiskeridepartementet og Kvænangen kommune, og nye undersøkelser ble satt i gang. Etter at undersøkelsene var gjennomført, foreslo Fiskeridepartementet at kommunen skulle vurdere å bygge en flytende bølgedemper, enten i Reinfjord eller i Badderen. Det ville være kommunen som skulle stå som utbygger og eier av en slik flytende bølgedemper, men staten ved Fiskeridepartementet ville kunne gi inntil 75 pst. tilskudd. Kommunen valgte imidlertid å akseptere det tilbudet som ble gitt om fyllingsmolo fra entreprenørfirmaet Robertsen og Slotnes A/S, og arbeidene med fyllingsmolo i Reinfjord ble startet opp i 1999. Tidlig i mai 1999 raste så denne nye molokonstruksjonen ut, og Kvænangen kommune opplyste deretter at den har gått bort fra å bygge fyllingsmolo i Reinfjord.

Kvænangen kommune har et klart behov med hensyn til utbyggingen på fiskerihavnsektoren. Det er i inneværende år gitt tilsagn om tilskudd over statsbudsjettets kapittel 1064, post 60, til flyteanlegg for kystflåten på Spildra.

Kystdirektoratet har nå mottatt søknad om tilskudd til finansiering av kommunal infrastruktur til fiskeflåten i Badderen. Med bakgrunn i behovene i Kvænangen kommune vil denne søknaden ha høy prioritet, men svar om tilskudd kan først gis når budsjettet for kommende år er behandlet i Stortinget.

Ivar Østberg (KrF): Som jeg sa i mitt spørsmål, haster det med å få klargjort dette. Unge fiskere har investert i nytt materiell. Når det er uvær, og det er det ofte, er det viktig at de slipper å forhale båter fra den ene siden av fjorden til den andre.

Kystverkets 5. distrikt har sagt at den planen for plassering som foreligger nå, er fornuftig. Kystdirektoratet har tidligere, i 1997, gitt uttrykk for at det ikke er urimelig med ekstraordinære tiltak, og da nevnt nettopp molo i Badderen. Både direktoratet og fiskeriministeren har påpekt at av de 20 mill. kr som ble satt av til Reinfjord, er det kun brukt 5 millioner – det er andre ting som er postert.

Mitt spørsmål blir: Ut fra den lange tiden det har tatt å fremskaffe en molo i Kvænangen, kan statsråden tenke seg at det blir brukt ekstraordinære midler nå?

Statsråd Hanne Harlem: Jeg har vel for så vidt allerede svart på det ved å si at søknaden fra Kvænangen kommune har høy prioritet, og at Fiskeridepartementet ser at Kvænangen kommune har behov for dette, men at svar om eventuelt tilskudd til finansiering av disse arbeidene ikke kan gis før neste års budsjett er behandlet.