Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 9

Jørn L. Stang (Frp): Så langt er jeg tilfreds med å se at forsvarsministeren er til stede, slik at jeg kan stille ham følgende spørsmål:

«Forsvarssjefen har i februar 2000 besluttet at den nye samlede forvaltningsskole for de tre våpengrener i sin helhet skal utredes flyttet til Akershus festning. Forsvarssjefen utreder derfor kun et lokaliseringsalternativ.

Mener statsråden dette vil være tilstrekkelig når Stortinget skal behandle saken, og hvorfor er ikke eksempelvis Fredriksten festning i Halden med som et alternativ?»

Statsråd Bjørn Tore Godal: Jeg viser til spørretimen onsdag 29. mars hvor representanten Odd Holten stilte meg tilsvarende spørsmål om framtiden til Forvaltningsskolen i Halden.

Et av målene med omstillingsprosessen i Forsvaret er å samordne utdanningen på tvers av forsvarsgrenene der dette er hensiktsmessig. Der det er mulig, bør sivile høyskole- og universitetsmiljøer danne basis for kompetanseoppbygging framfor å bygge opp egne kompetansemiljøer i Forsvaret. Forsvarsgrenenes utdanningsordninger skal så langt mulig bygges over samme lest og etter de retningslinjer som er nedfelt i St. meld. nr. 22 for 1992-93 og St.prp. nr. 38 for 1995-96.

I dag foregår forvaltningsutdanningen i Forsvaret ved Hærens forvaltningsskole i Halden, Luftforsvarets skoler Stavern og ved KNM «Tordenskjold» i Bergen. Utdanningen er til dels parallell og overlappende.

Som et ledd i arbeidet med å finne løsninger på Forsvarets omfattende organisatoriske og økonomiske utfordringer, har departementet i samarbeid med forsvarssjefen fremmet en rekke konkrete tiltak for utredning. Et av disse er samordning av forvaltningsutdanningen.

Samordning av forvaltningsutdanningen innebærer ikke sentralisering av eksisterende ordninger. Hensikten er å finne effektive løsninger som ivaretar Forsvarets helhetlige behov, herunder å opprette en ny karriere- og fagrettet utdanningsplattform på tvers av forsvarsgrenene. I denne sammenheng skal det bl.a. vurderes større bruk av fjernundervisning, bruk av sivile kursplasser, regionale kurs, modulbasert utdanningsopplegg m.m.

Den nye utdanningsmodellen vil være et grunnleggende premiss for anbefaling om lokalisering av skolevirksomheten. Lokaliseringsspørsmålet er derfor helt åpent, og det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å ta standpunkt til alternativer.

Jeg kan legge til at for to år siden leverte Sannes-utvalget sin innstilling vedrørende framtidig forvaltningsutdanning i Forsvaret. Både Halden, Stavern, Bergen og Oslo ble den gang vurdert som mulige lokaliseringssteder. Den utredning forsvarssjefen nå har satt i gang, har Sannes-utvalgets innstilling som plattform.

Tilpasning av styrkeproduksjonen i fredsstrukturen mot de krav krigsstrukturen stiller, vil få konsekvenser for mange av garnisonene rundt omkring i landet. Ingen militærleir er garantert å ha det samme innhold som nå. Når det gjelder framtidig forvaltningsutdanning i Forsvaret, skal forsvarssjefen utrede alle relevante alternativer og gi sin anbefaling til departementet. Departementet vil deretter gjennomgå og vurdere anbefalingen for at beslutningsgrunnlaget skal være så godt som mulig.

Både Fredriksten festning i Halden og alle andre militære forlegninger må til sjuende og sist bli vurdert i et helhetsperspektiv. Enhver forsvarsminister har et ansvar for å legge betydelig vekt på dette hensynet.

Jørn L. Stang (Frp): Det virker på meg som at det svaret som statsråden gir, ikke er i samsvar med det målet som jeg har ved å reise spørsmålet.

Det er fremmet konkrete tiltak for utredning, blir det hevdet, men det det dreier seg om, er at det skal være en såkalt samordning av forvaltningsutdanningen, inkludert Hærens forvaltningsskole. Men i denne sammenheng er det riktig ikke bare å vurdere, men å utrede flere alternativer før et valg treffes. Det er forskjell mellom konkret politikk og en byråkratisk definisjon av hva fremdriften bør være. Med tanke på eksisterende forvaltningsskole for Hæren i Halden må jeg også som stortingspolitiker forsikre meg om at Stortinget kan være trygg på at flere alternativer utredes for å kunne fatte de riktige beslutninger. Statsråden bør etter min mening følge opp sine uttalelser i NRK Dagsnytt forleden hvor han uttalte at mål og oppgaver i Forsvaret må synkroniseres bedre. Det er også slik at flyttingen og omgjøringen ikke er gratis, og man må tro at statsråden er enig i at utredning av forskjellige alternativer vil få frem nettopp dette som jeg her påpeker.

Statsråd Bjørn Tore Godal: Jeg er enig i at det er om å gjøre å få fram alternative måter å løse oppgavene på, og det er grunnlaget for at jeg viste til Sannes-utvalgets innstilling vedrørende framtidig forvaltningsutdanning. Der drøfter og vurderer en både Halden, Stavern, Bergen og Oslo som mulige lokaliseringssteder, og det er denne utredningen som nå bl.a. ligger til grunn for forsvarssjefens innstilling til meg når den kommer. Jeg har ingen informasjoner som tilsier at han ikke gjør det jeg sier, nemlig legger denne utvalgsinnstillingen til grunn, hvor en vel å merke har et veldig bredt tilfang av både pro og kontra, både for og mot for de ulike alternativer som her presenteres. Noen særlig annen måte å gjøre det på kan jeg ikke se det er grunnlag for.