Stortinget - Møte fredag den 3. desember 1999 kl. 10

Dato: 03.12.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 39 (1999-2000), jf. Dokument nr. 7A (1999-2000))

Sak nr. 3

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1999

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 863)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 7A (1999-2000) – Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1999 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.