Stortinget - Møte fredag den 3. desember 1999 kl. 10

Dato: 03.12.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 40 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 6 (1999-2000))

Sak nr. 2

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om embedsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 862)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 6 (1999-2000) – Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.