Stortinget - Møte tirsdag den 12. desember 2000 kl. 10

Dato: 12.12.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 84 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 15 (2000-2001))

Sak nr. 2

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet

Talere

Votering i sak nr. 2

Sigvald Oppebøen Hansen (A) (ordførar for saka): I dag skal Stortinget ta stilling til departementets framlegg om å justere løyvingane for inneverande år. Det er gjort framlegg om justeringar på i alt 58 kapittel.

Komiteen sitt fleirtal, alle unntatt Framstegspartiet, sluttar seg til løyvingsendringane.

Eit anna fleirtal, medlemene frå Framstegspartiet, Høgre og sentrumspartia, viser i merknaden sin til at Stortinget i juni i år vedtok ei presisering av lovteksten når det gjaldt søknader om godkjenning etter privatskulelova § 3a og 3b, og viser konkret til søknaden frå Oasen Barneskule i Songdalen. Etter avslag i departementet er denne saka til klagehandsaming, og fleirtalet føreset at handsaminga av klagesaka blir fullført omgåande.

Det kan vere grunn til å stille spørsmål om denne saka er relevant for innhaldet i denne proposisjonen, men når merknaden først er tatt inn i innstillinga, unngår ein ikkje ein debatt omkring dette temaet. Til denne saka er det å seie at dei læremidla som ACE-skulane nyttar i dag, vart oversende frå departementet til Likestillingsombodet for vurdering. Likestillingsombodet konkluderte med at desse læremidla var i strid med prinsippet om likestilling mellom kjønna og dermed eit brot på likestillingslova.

Eg er kjend med at ACE Norge har anka denne saka inn for Klagenemnda for likestilling. Og eg finn det litt underleg at fleirtalet nå ber om at klagesaka omgåande skal bli fullført, sjølv om Klagenemnda for likestilling ennå ikkje har tatt stilling til om desse læremidla bryt med dagens likestillingslov.

Eit anna område det er grunn til å fokusere på, er kap. 228, som gjeld kvalitetsutvikling i grunnskulen. Konkret handlar dette om forsøk og utviklingsarbeid med alternativ tildeling av timar på ungdomssteget. Det kan vere ting som tyder på at dette tiltaket har vore dårleg kjent, eller at diverse uheldige omstende har gjort sitt til at avklaringa i revidert budsjett kom litt for seint til at kommunane fekk dette inn i planlegginga si for hausten 2000.

Fleirtalet er kjent med at departementet og Statens utdanningskontor nå er i dialog med kommunane om slike viktige forsøk.

Eg reknar med at dei andre partia vil gjere greie for merknadene sine seinare i debatten, og eg vil rå Stortinget til å gjere vedtak i tråd med innstillinga.

Ursula Evje (Frp): Jeg vil i forhold til denne saken gjøre oppmerksom på at her er det mange transaksjoner. Mange av dem er av en slik art at man kanskje skulle tro de var unødvendige. De er ikke spesielt store. Men Fremskrittspartiet har konsentrert seg om én av disse transaksjonene, nemlig overføringen fra kap. 243, som gjelder kompetansesentrene, til kommunene, som dermed får et tilskudd på nesten 100 mill. kr. Vi finner det merkverdig at det skal gå an å feilbudsjettere så mye som 100 mill. kr på et budsjettkapittel som man kontinuerlig gjennom året har blitt gjort oppmerksom på er for lite. Og vi føler nok mer at dette er en villet reduksjon over tid, mer enn et mindreforbruk, som er helt realistisk.

I den forbindelse fremmer vi det forslaget som er tatt inn i innstillingen på side 3.

Videre vil jeg vise til det som er tatt opp fra Oasen Barneskole, og gjøre oppmerksom på at Oasen vitterlig skriftlig har gitt beskjed om at de kommer til å bruke godkjente læremidler ved denne skolen, slik at henvisningen fra representanten Oppebøen Hansen skulle være helt unødvendig i denne sammenheng. Men jeg går ut fra at representanten Lønning redegjør nærmere for dette senere.

Presidenten: Ursula Evje har tatt opp det forslag som hun refererte til.

Inge Lønning (H): Det fremgår av dagbladet Dagen i dag i et intervju med komiteens leder, Ranveig Frøiland, at hun ikke har noe imot at Oasen-saken ferdigbehandles så fort som mulig. Og hun fastslår også at hun forutsetter at statsråden selvsagt må gjøre seg ferdig med saken. Det er betryggende. For det innebærer vel at Arbeiderpartiet, til tross for at partiet har lagt inn en egen merknad om saken, er enig i det som flertallet sier, nemlig at et halvt år på en klagebehandling burde være tilstrekkelig – særlig når det har vært mulig å fatte et omgjøringsvedtak i løpet av ti dager. I flertallets merknad om denne saken vises det til at det er viktig at de som søker om godkjenning i henhold til norsk lov, kan regne med likebehandling, rettferdig behandling og forutsigbar behandling. Flertallet fant det nødvendig i juni i år å presisere lovteksten for å gjøre det helt tydelig at den hovedbegrunnelse som ble brukt for å omgjøre godkjenningsvedtaket for Oasen Barneskole, ikke er i samsvar med loven. Det er klarlagt.

Når statsråden har funnet grunn til å iverksette en mer omfattende behandling av Likestillingsombudets uttalelser om læremidler som brukes av ACE-skolene, er han selvfølgelig i sin gode rett til å gjøre det. Derimot er han ikke i sin gode rett når han bruker det som et påskudd til å forhale behandling av klagesaken. Det er nemlig klarlagt gjennom sakens forløp at utfallet av behandlingen av Likestillingsombudets innspill ikke under noen omstendighet kan ha noen innvirkning på utfallet av behandlingen av klagesaken. Det er nemlig fra søkerens side gjort tindrende klart, til alt overmål to ganger skriftlig til departementet, at søkeren under enhver omstendighet kommer til å rette seg etter det som blir utfallet av den behandlingen. Forvaltningsloven krever at offentlig instans, når man behandler klage på vedtak fattet av samme instans, skal behandle dette uten unødvendige forsinkelser. Det som har skjedd i denne saken, er en unødvendig forsinkelse, for så vidt som utfallet av klagesaken ikke under noen omstendighet kommer til å påvirkes av behandlingen av den andre saken.

Det ser ut av en uttalelse fra statsrådens side i Fædrelandsvennen i dag at han heller ikke denne gang akter å legge noen vesentlig vekt på hva stortingsflertallet mener når det gjelder håndteringen av godkjenningssaker etter privatskoleloven. Det forekommer meg å være en ganske forbløffende form for dristighet, for det er vel fremdeles en del av vårt parlamentariske styresett at statsråder retter seg etter det som er klart uttalt flertallsoppfatning i denne sal.

Jeg vil håpe at statsråden følger opp det som ligger i den klare flertallsmerknaden fra komiteen. Denne saken har versert altfor lenge, og det finnes ikke noe som helst argument for at man skal bruke ytterligere tid på å avgjøre en sak som er så oversiktlig som denne saken er.

Rolf Reikvam (SV): Dette innlegget var oppsiktsvekkende. At Inge Lønning kan si fra denne talerstol at det ikke har noe å bety for godkjenning av private skoler om de følger norsk lov eller ikke, det er ganske oppsiktsvekkende. Det som er saken, er at disse skolene, ACE-skolene eller kall det hva dere vil, bruker undervisningsmateriell som Likestillingsombudet mener er i strid med norsk lov. Det er sendt inn klage. Klagen skal behandles på vanlig, ordinær måte. Og det skulle ikke bety noe for om disse skolene skal godkjennes og få statstilskudd? Hvis klagenemnda er enig med Likestillingsombudet i at de bruker undervisningsmateriell som er i strid med norsk lov, så er det klart – og det regner jeg med at også Høyre er enig i – at disse skolene ikke skal godkjennes og ikke skal få statstilskudd så lenge de bruker den type undervisningsmateriell. Det håper jeg at Inge Lønning og Høyre er enig i.

Dette er en sak som vi har holdt på med lenge, ikke akkurat Oasen, men vi har hatt ganske mange saker om disse skolene oppe her i Stortinget flere ganger tidligere. Og hver gang er det blitt sagt at undervisningsmateriellet som de bruker er det ingen som så langt har satt spørsmålstegn ved. Nå har Likestillingsombudet gjort det, og det må være ganske klart at statsråden bør og skal vente på klagebehandlingen og dermed få avklart om dette undervisningsmateriellet er i strid med norsk lov. Og er det, som sagt, i strid med norsk lov, skal denne skolen – og sannsynligvis de andre skolene som bruker det undervisningsmateriellet – selvsagt ikke ha statstilskudd. Det håper jeg vi kan være enige om, for så lenge som vi har norsk lov, må vi regne med at disse skolene forholder seg til norsk lov og bruker undervisningsmateriell som er i samsvar med de kravene som er nedfelt i norsk lov.

Ranveig Frøiland (A) (leiar for komiteen): Eg forstår mindre og mindre av sakshandsaminga i dette landet, for no har Stortinget begynt å handsama enkeltsaker i stortingssalen, og då vert det litt rare vurderingar når det gjeld korleis ei sak skal handsamast. Og når representanten Lønning seier at det har ingenting å seia for utfallet i saka om det er nokon som har anka, og om det er nokon som har påpeika at ein ikkje følgjer loven – og det har Likestillingsombodet gjort – synest eg det vert veldig rar sakshandsaming.

Men eg skal ikkje gje meg inn på sakshandsaminga, for det klarer departementet å handtera heilt utmerkt. At nokon synest det er trist ikkje å vera i departementa og handsama saker, forstår eg. Men slik det er i dag, er det ei regjering frå Arbeidarpartiet som sit der, og når det i ein del saker kjem klage, tek dei klagane på alvor og vil sjølvsagt òg handsama desse på ein ordentleg måte. Og når Likestillingsombodet har påpeika at undervisningsmateriellet ikkje er i tråd med norsk lov, må det handsamast på ein ordentleg måte. Vi kan seia det som er ei sjølvfølgje i Stortinget: Alt som det vert undervist i på skulane her i landet, skal vera i tråd med norsk lov. Men så er det opp til departementet å sjå til at det vert gjort. Det må heller ikkje vera tvil om at departementet skal gjera det så snart som mogleg, sjølvsagt skal dei det, men dei må gjera det på ein forsvarleg måte. Dei må, når dei skal handsama ei klage, akta på alle dei omsyna som ein klagar og ein søkjar har rett til å få handsama. Og når ein seier her at søkjaren skal retta seg etter utfallet, så skulle det jo berre mangla at ein ikkje skulle gjera det når det er snakk om norsk lov. Men eg meiner framleis at her må ein bruka den tida som skal til for å få handsama klagesaka på ein forsvarleg måte – dei som har klaga, har krav på det. Og det er ikkje noko som tilseier at ikkje dette skal gjerast så snart som mogleg, men ein må trygga dei omsyna som er nødvendige. Og eg må gjenta enda ein gong at når representanten Lønning seier at det har ingenting å seia for utfallet kva som kjem fram i ei slik sak, om ein rettar seg etter norsk lov eller ikkje, då er eg nesten sjokkert. For det er klart at dersom ein skule har undervisningsmateriell som er i strid med norsk lov, må nokon ta hand om det, det kan ikkje Stortinget gjera, og det må få konsekvensar både for statstilskot og godkjenning.

Inge Lønning (H): Jeg vet ikke om det er mulig å høre syner, men representanten Reikvam hadde åpenbart hørt noe som jeg ikke har sagt. Selvfølgelig legger jeg til grunn at norsk lov følges i alle skoler i dette land. Det er også sagt uttrykkelig i flertallsmerknaden, hvis man hadde giddet å lese den. Det står:

«Flertallet legger til grunn at norsk lov følges av denne skolen slik det gjelder for alle andre skoler. Flertallet har merket seg søkerens presisering av dette.»

Det er en plikt for departementet å se til at det er et løpende tilsyn med alle skoler i dette land, både de offentlige og de private, og derunder selvsagt at det som foregår i skolen, er i samsvar med norsk lov. Det skulle bare mangle. Det jeg har påpekt, er at det er blank vilkårlighet å trekke dette argument inn i behandlingen av en klage fra én enkelt skole som har fått trukket tilbake den godkjenning den opprinnelig fikk. Det flertallet gjør, er ikke å behandle en enkeltsak, men å uttrykke klar kritikk av den måten statsråden har behandlet en enkeltsak på. Det må være innenfor det Stortingets oppgaver omfatter, vil jeg tro.

Vi har påpekt to ting, for det første at det er et helt urimelig forhold mellom den tid statsråden brukte på å sette seg inn i saken tilstrekkelig til å trekke tilbake den godkjenningen som var gitt – 10 dager – og den tid han har brukt på å vurdere klagesaken uten å gi klageren noe svar tilbake. Og det annet vi har påpekt, er at klageren i denne sak to ganger skriftlig overfor departementet har sagt klart og utvetydig at man under enhver omstendighet kommer til å rette seg etter det som blir utfallet av behandlingen av Likestillingsombudets innspill. Her kan skje ett av to: Enten gir Klagenemnda Likestillingsombudet medhold i sin lovtolkning – hvis så er tilfellet, har søkeren sagt at søkeren kommer til å rette seg etter det – eller Klagenemnda gir ikke Likestillingsombudet medhold i sin tolkning av loven, og hvis så er tilfellet, er det helt åpenbart at dette er et påskudd som ikke kan brukes for å trekke tilbake godkjenningen av søknaden.

Det må være en oppgave for Stortingets fagkomite å se til at søkere blir behandlet fair, og at de blir behandlet noenlunde likt når det er klare lovbestemmelser om hvorledes man skal gå frem når det gjelder godkjenning av private skoler. Å hevde at flertallet i sin merknad bagatelliserer norsk lov, er med respekt å melde den blanke meningsløshet. Det flertallet har slått fast, er at søkeren i dette tilfellet har erklært klart og tydelig at man kommer til å rette seg etter det som blir utfallet av behandlingen av saken. Og da finnes det ikke noe forvaltningsmessig grunnlag for å trenere saken ytterligere med henvisning til dette argument.

Rolf Reikvam (SV): Uten å ta stilling til den tiden som er brukt på selve saksbehandlingen, er vi nå i en situasjon der en skole har søkt om godkjenning og også får statstilskudd. Samtidig foreligger det vurdering av det undervisningsmateriellet som denne skolen skal bruke, og Likestillingsombudet har ment at en del av dette undervisningsmateriellet er i strid med norsk lov, likestillingsloven. Det skulle da bare mangle at ikke statsråden, når han skal vurdere dette, skal vektlegge dette og trekke dette inn. Dette har ingenting med vilkårlighet å gjøre, dette har å gjøre med det ansvar han har for å legge til grunn de vurderinger som han skal i forbindelse med godkjenning av en skole. Hvis han ikke gjorde det, ville jeg våge den påstand at han ikke gjorde jobben sin. Hvis han ikke tok med i sine vurderinger det forholdet at her ligger det en uttalelse fra Likestillingsombudet som sier at det undervisningsmateriell som de skal bruke, er i strid med norsk lov. Hvis han ikke la vekt på dette når han skulle vurdere denne skolen, så gjør han ikke jobben sin i henhold til loven.

Dette har ingenting med den tiden som er brukt på forhånd og i ettertid å gjøre, dette har rett og slett med det å gjøre at det foreligger opplysninger i forbindelse med vurdering og godkjenning av denne saken som tilsier at det her er et undervisningsmateriell som er i strid med norsk lov. Når Inge Lønning sier at dette ikke har noe å bety for vurderingen av saken, var det det jeg gav uttrykk for var oppsiktsvekkende. Og jeg mener fortsatt det er oppsiktsvekkende hvis dette ikke skal vektlegges i forbindelse med godkjenning av den skolen og den pedagogikken. Etter min oppfatning er det slik at hvis dette undervisningsmateriellet er i strid med norsk lov og klagenemnda også mener det, så må dette også få konsekvenser for andre skoler som bruker den type undervisningsmateriell. Det er ganske klart at de må endre dette, sende det inn og si på hvilken måte de endrer det, og hvis ikke de gjør det på en måte som kan aksepteres, må det selvsagt få konsekvenser for statstilskuddet til de skolene som bruker den type undervisningsmateriell. Hvis ikke, så gjør rett og slett ikke statsråden jobben sin.

Arne Lyngstad (KrF): I den debatten som Rolf Reikvam nå trekker opp, er det jo ingen som sier at statsråden ikke skal følge norsk lov eller gjøre en ordentlig jobb, men det flertallet peker på, er at søknaden må behandles ut fra det grunnlag som den har kommet på. Flertallet legger også vekt på at man skal følge norsk lov, det legger vi til grunn som en selvfølge. Men det har ikke nødvendigvis den konsekvens som representanten Reikvam legger opp til. Det kan også ha den konsekvens at en gjør slik Likestillingsombudet eventuelt ber om, nemlig at læremateriellet endres, og legger det som en forutsetning. Det kan være løsrevet fra en godkjenning eller ikke.

Presidenten: Inge Lønning har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Inge Lønning (H): Noen ganger er det åpenbart nødvendig å bruke teskje, selv om det burde være tilstrekkelig med litt større redskap.

Det som er fastslått i denne sak, er at oppfølgingen av Likestillingsombudets vurdering av dette læremateriellet ikke kan tenkes å ha noen betydning for behandling av klagesaken. Statsråden kunne jo tenkes å komme til den konklusjonen at han følger klagen, under forutsetning av at søkeren retter det som etter Likestillingsombudets vurdering trenger å rettes opp. Haken ved det er bare at det har søkeren allerede erklært – skriftlig og forpliktende – to ganger. Og da må man jo ha lov til å spørre hva slags grundighet det er departementet praktiserer i saksbehandling, når man ikke legger noen vekt på det søkeren selv uttrykkelig har anført.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se side 1242)

Sak nr. 3 er debattert sammen med sak nr. 1.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Ursula Evje satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormål:Kroner
243Kompetansesentra for spesialundervisning
1Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60, blir redusert med 993 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, blir økt med 105 000 000»
Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 85 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.31.23) Komiteen hadde innstillet:

I

I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter:
202Læringssenteret
1Driftsutgifter blir redusert med 800 000
fra kr 29 268 000 til kr 28 468 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 000 000
fra kr 5 416 000 til kr 7 416 000
203Statens utdanningskontorer
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 200 post 01, blir økt med 2 200 000
fra kr 123 807 000 til kr 126 007 000
204Foreldreutvalget for grunnskolen
1Driftsutgifter blir økt med 180 000
fra kr 4 804 000 til kr 4 984 000
210Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg
70Tilskudd til registrerte trossamfunn, overslagsbevilgning, blir redusert med 2 200 000
fra kr 58 308 000 til kr 56 108 000
72Tilskudd til livssynssamfunn, overslagsbevilgning, blir redusert med 2 800 000
fra kr 17 739 000 til kr 14 939 000
75Tilskudd til privateide skole- og kirkebygg blir økt med 1 600 000
fra kr 11 007 000 til kr 12 607 000
221Tilskudd til grunnskolen
60Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge, kan overføres, blir økt med 5 500 000
fra kr 18 758 000 til kr 24 258 000
63Tilskudd til skolefritidsordninger, kan overføres, blir økt med 2 000 000
fra kr 399 089 000 til kr 401 089 000
64Tilskudd til undervisning i finsk blir økt med 1 000 000
fra kr 5 849 000 til kr 6 849 000
65Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, blir økt med 21 800 000
fra kr 671 935 000 til kr 693 735 000
67Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, blir økt med 1 600 000
fra kr 83 500 000 til kr 85 100 000
222Statens grunnskoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, blir økt med 994 000
fra kr 47 335 000 til kr 48 329 000
231Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen blir økt med 875 000
fra kr 85 121 000 til kr 85 996 000
232Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 60, blir økt med 1 417 000
fra kr 124 874 000 til kr 126 291 000
234Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger
70Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger blir redusert med 40 000 000
fra kr 335 000 000 til kr 295 000 000
239Andre formål i videregående opplæring
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogrammer (LEONARDO m.fl.) blir redusert med 8 700 000
fra kr 26 410 000 til kr 17 710 000
240Private skoler m.v.
70Tilskudd, overslagsbevilgning, blir økt med 9 000 000
fra kr 1 061 115 000 til kr 1 070 115 000
243Kompetansesentra for spesialundervisning
1Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60, blir redusert med 94 993 000
fra kr 705 735 000 til kr 610 742 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 11 000 000
fra kr 24 198 000 til kr 35 198 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, kan overføres, blir økt med 94 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 104 000 000
244Nasjonalt læremiddelsenter
1Driftsutgifter blir redusert med 700 000
fra kr 20 392 000 til kr 19 692 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, blir økt med 4 000 000
fra kr 7 584 000 til kr 11 584 000
254Tilskudd til voksenopplæring
60Tilskudd til norskopplæring for innvandrere blir økt med 175 000 000
fra kr 367 811 000 til kr 542 811 000
62Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere 16-20 år blir økt med 19 400 000
fra kr 53 325 000 til kr 72 725 000
256Statlige voksenopplæringsinstitusjoner
1Driftsutgifter blir økt med 3 416 000
fra kr 46 992 000 til kr 50 408 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 300 000
fra kr 17 800 000 til kr 20 100 000
260Universitetet i Oslo
1Driftsutgifter blir økt med 35 000 000
fra kr 1 987 014 000 til kr 2 022 014 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 43 000 000
fra kr 497 573 000 til kr 540 573 000
261Universitetet i Bergen
1Driftsutgifter blir økt med 4 600 000
fra kr 1 131 080 000 til kr 1 135 680 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 70 000 000
fra kr 341 262 000 til kr 411 262 000
49Kjøp av eiendom, kan overføres, blir økt med 16 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 16 010 000
262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1Driftsutgifter blir økt med 15 000 000
fra kr 1 526 695 000 til kr 1 541 695 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 56 000 000
fra kr 293 862 000 til kr 349 862 000
49Kjøp av eiendom, kan overføres, blir økt med 15 900 000
fra kr 10 000 til kr 15 910 000
263Universitetet i Tromsø
1Driftsutgifter blir økt med 5 500 000
fra kr 704 568 000 til kr 710 068 000
264Norges handelshøgskole
1Driftsutgifter blir økt med 12 600 000
fra kr 154 791 000 til kr 167 391 000
265Arkitekthøgskolen i Oslo
1Driftsutgifter blir økt med 200 000
fra kr 38 547 000 til kr 38 747 000
21Spesielle driftsutgifter blir redusert med 1 500 000
fra kr 4 478 000 til kr 2 978 000
268Norges idrettshøgskole
1Driftsutgifter blir økt med 3 150 000
fra kr 76 399 000 til kr 79 549 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 4 000 000
fra kr 4 908 000 til kr 8 908 000
269Norges musikkhøgskole
1Driftsutgifter blir økt med 650 000
fra kr 85 630 000 til kr 86 280 000
270Studier i utlandet og sosiale formål for studenter og elever
73Tilskudd til studentbarnehager blir redusert med 1 800 000
fra kr 69 275 000 til kr 67 475 000
273Statlige kunsthøgskoler
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 1 150 000
fra kr 407 000 til kr 1 557 000
274Statlige høgskoler
1Driftsutgifter blir økt med 32 000 000
fra kr 5 123 771 000 til kr 5 155 771 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 24 000 000
fra kr 217 361 000 til kr 241 361 000
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
1Driftsutgifter blir økt med 300 000
fra kr 431 176 000 til kr 431 476 000
30Fellesmidler, kan overføres, blir redusert med 1 700 000
fra kr 44 900 000 til kr 43 200 000
73Tilskudd til internasjonale programmer blir økt med 2 000 000
fra kr 37 140 000 til kr 39 140 000
90Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser m.v. blir økt med 7 750 000
fra kr 508 000 til kr 8 258 000
282Privat høgskoleutdanning
70Tilskudd økes med 10 000 000
fra kr 359 581 000 til kr 369 581 000
283Det norske meteorologiske institutt
1Driftsutgifter blir økt med 4 890 000
fra kr 220 056 000 til kr 224 946 000 000
21Spesielle driftsutgifter blir økt med 5 460 000
fra kr 46 788 000 til kr 52 248 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner blir redusert med 6 400 000
fra kr 98 815 000 til kr 92 415 000
297Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter blir økt med 4 700 000
fra kr 23 030 000 til kr 27 730 000
2410Statens lånekasse for utdanning
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, blir redusert med 84 000 000
fra kr 4 243 250 000 til kr 4 159 250 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, blir økt med 69 000 000
fra kr 706 900 000 til kr 775 900 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, blir økt med 57 000 000
fra kr 1 194 500 000 til kr 1 251 500 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, blir økt med 10 000 000
fra kr 405 550 000 til kr 415 550 000
90Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning,blir økt med 1 053 000 000
fra kr 6 786 000 000 til kr 7 839 000 000
Inntekter:
3202Læringssenteret
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 000 000
fra kr 2 083 000 til kr 4 083 000
2Salgsinntekter m.v. blir redusert med 800 000
fra kr 4 262 000 til kr 3 462 000
3203Statens utdanningskontorer
2Salgsinntekter m.v. blir redusert med 1 000 000
fra kr 3 477 000 til kr 2 477 000
11Kursavgifter blir økt med 3 200 000
fra kr 6 570 00 til 9 770 000
3204Foreldreutvalget for grunnskolen
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 180 000
fra kr 100 000 til kr 280 000
32214Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 10 300 000
fra kr 37 814 000 til kr 48 114 000
3222Statens grunnskoler og grunnskoleinternat
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 900 000
fra kr 330 000 til kr 1 230 000
3232Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 6 752 000 til kr 10 752 000
3243Kompetansesentra for spesialundervisning
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 11 000 000
fra kr 24 048 000 til kr 35 048 000
2Salgsinntekter m.v. blir redusert med 1 300 000
fra kr 5 429 000 til kr 4 129 000
60Betaling fra kommuner og fylkeskommuner blir redusert med 500 000
fra kr 3 543 000 til kr 3 043 000
3244Nasjonalt læremiddelsenter
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000
fra kr 2 917 000 til kr 6 917 000
2Salgsinntekter m.v. blir redusert med 700 000
fra kr 5 967 000 til kr 5 267 000
3254Tilskudd til voksenopplæring
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 29 400 000
fra kr 70 168 000 til kr 99 568 000
3256Statlige voksenopplæringsinstitusjoner
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 300 000
fra kr 14 412 000 til kr 16 712 000
3260Universitetet i Oslo
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 43 000 000
fra kr 482 936 000 til kr 525 936 000
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 38 000 000
fra kr 84 379 000 til kr 122 379 000
11Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir redusert med 3 000 000
fra kr 11 506 000 til kr 8 506 000
3261Universitetet i Bergen
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 70 000 000
fra kr 349 410 000 til kr 419 410 000
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 26 087 000 til kr 30 087 000
11Kursavgift ved voksenopplæring blir økt med 600 000
fra kr 282 000 til kr 882 000
49Salg av eiendom blir økt med 16 000 000
fra kr 10 000 til kr 16 010 000
3262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 56 000 000
fra kr 300 810 000 til kr 356 810 000
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 10 000 000
fra kr 35 557 000 til kr 45 557 000
11Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 1 000 000
fra kr 2 427 000 til kr 3 427 000
49Salg av eiendom blir økt med 15 900 000
fra kr 10 000 til kr 15 910 000
80Refusjon fra SINTEF o.a.. blir økt med 4 000 000
fra kr 13 450 000 til kr 17 450 000
3263Universitetet i Tromsø
82Refusjon fra Sosial- og helsedepartementet blir økt med 5 500 000
fra kr 0 til kr 5 500 000
3264Norges handelshøgskole
2Salgsinntekter o.a. blir økt med 12 600 000
fra kr 7 387 000 til kr 19 987 000
3265Arkitekthøgskolen i Oslo
1Inntekter ved oppdrag blir redusert med 1 500 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 000 000
2Salgsinntekter blir økt med 200 000
fra kr 161 000 til kr 361 000
3268Norges idrettshøgskole
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 9 000 000
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 3 000 000
fra kr 5 226 000 til kr 8 226 000
5Refusjon fra Forsvarsdepartementet blir økt med 150 000
fra kr 2 279 000 til kr 2 429 000
3269Norges musikkhøgskole
6Inntekter ved konserter og tjenester blir økt med 650 000
fra kr 0 til kr 650 000
3273Statlige kunsthøgskoler
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 1 150 000
fra kr 430 000 til kr 1 580 000
3274Statlige høgskoler
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 24 000 000
fra kr 225 565 000 til kr 249 565 000
2Salgsinntekter m.v. blir redusert med 9 000 000
fra kr 159 346 000 til kr 150 346 000
11Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 41 000 000
fra kr 0 til kr 41 000 000
3278Norges landbrukshøgskole
49Salg av eiendom blir redusert med 5 700 000
fra kr 12 710 000 til kr 7 010 000
3281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 7 800 000
fra kr 106 000 til kr 7 906 000
3283Det norske meteorologiske institutt
1Inntekter ved oppdrag blir økt med 5 460 000
fra kr 41 966 000 til kr 47 426 000
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 1 860 000
fra kr 15 674 000 til kr 17 534 000
5Refusjon for flyværtjenester blir økt med 3 030 000
fra kr 66 068 000 til kr 69 098 000
3297Nidaros domkirke m.v.
2Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 5 909 000 til kr 9 909 000
4 Leieinntekter blir økt med 700 000
fra kr 1 480 000 til kr 2 180 000
5310Statens lånekasse for utdanning
90Avdrag blir økt med 1 053 000 000
fra kr 3 715 000 000 til kr 4 768 000 000
91Tap og avskrivninger blir økt med 15 000 000
fra kr 465 000 000 til kr 480 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter blir økt med 46 000 000
fra kr 4 055 000 000 til kr 4 101 000 000

II

Andre vedtak

Stortinget samtykker i at:

  • 1. kap. 260 post 70 får stikkordet «kan overføres».

  • 2. kap. 281 post 76 får stikkordet «kan overføres».

  • 3. Studenthjemmet i Bjerregaardsgate 21 overføres vederlagsfritt til Oslo- og Akershushøgskolenes studentskipnad (OAS).

  • 4. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norges forsk-ningsråds avdeling NORSAR overføres til Stiftelsen NORSAR, slik at Stiftelsen NORSAR får den egenkapital som er angitt i åpningsbalansen.

Presidenten: Det voteres først over kap. 243 under I. Fremskrittspartiet har varslet at de her vil stemme imot. Det voteres deretter over de øvrige kapitler under I og over II.

Votering:
  • 1. Komiteens innstilling til kap. 243 under I bifaltes med 86 mot 16 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.31.56)
  • 2. Komiteens innstilling til de øvrige kapitler under I og til II bifaltes enstemmig.