Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 7. desember 2000

Ranveig Frøiland

leiar

Sigvald Oppebøen Hansen

ordførar

Rune E. Kristiansen

sekretær