Stortinget - Møte tirsdag den 27. mars 2001 kl. 10

Dato: 27.03.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 173 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:34 (2000-2001))

Sak nr. 7

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om lovforslag vedrørende vern i og ved sjøområder og implementering av bestemmelser om konsekvensutredninger

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

(Votering, sjå side 2412)

Hans J. Røsjorde gjeninntok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:34 (2000-2001) – forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om lovforslag vedrørende vern i og ved sjøområder og implementering av bestemmelser om konsekvensutredninger – avvises.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.