Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2001 kl. 10

Dato: 29.03.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 154 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:46 (2000-2001))

Sak nr. 8

Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen og Børge Brende om å frita treningsstudioer fra merverdiavgiften

Talere

Votering i sak nr. 8

Erik Dalheim (A): Moms på treningsstudioer har vært bredt omtalt i veldig mange måneder, og mange synspunkter fra forskjellige politiske partier har også blitt presentert i den sammenheng.

Flertallet i finanskomiteen mener det ikke er riktig å behandle realiteten i dette Dokument nr. 8-forslaget så lenge Regjeringen allerede er pålagt å komme tilbake til Stortinget med en vurdering lik den som her tas opp. Flertallet sier videre at man ser det som naturlig at Regjeringen kommer tilbake med en slik gjennomgang i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, hvilket Regjeringen da også bekrefter i utkast til forskrifter knyttet til merverdiavgiftsreformen, som er framlagt i dag. Så langt vi kan registrere fra flertallets side, har vi altså her en behandling av saken uavhengig av dette Dokument nr. 8-forslaget.

Per-Kristian Foss (H): På vegne av forslagsstillerne har jeg lyst til å gratulere med utfallet av saken. Så vidt jeg forstår av utenomparlamentariske dokumenter, er alle nå enige om det man stemmer ned. For ordens skyld vil jeg gjerne spørre finansministeren om det er riktig, slik det har stått i pressen, at Finansdepartementet har bestemt seg for ikke å inkludere helsestudio og treningssenter i tjenestemomsreformen. Det kunne det vært avklarende å få vite, tatt i betraktning at saken nå skal behandles i Stortinget. Kanskje kunne det, også ut fra en viss respekt for Stortinget, vært greit å vite om beslutningen er fattet de facto, slik det har fremgått av pressereferater.

Jeg vil også gjerne få lov til å rette et spørsmål til sakens ordfører, representanten for det partiet som bl.a. gjør at det blir flertall for Regjeringens linje i momssaken, om det er slik at Senterpartiet ved sin parlamentariske leder og formann ikke har noen oppfatning av spørsmålet, med andre ord om det etter budsjettavtalen er delegert til Regjeringen.

Det er jo slik at det er en rekke mennesker utenfor denne sal som til tider har interesse av hva politikerne mener – relativt berettiget også – og jeg vil derfor gjerne rette spørsmål til sentrumspartiene, ved sakens ordfører, om de har delegert sin oppfatning til Regjeringen, eller om det er mulig å gi uttrykk for en oppfatning under sakens behandling nå, tatt i betraktning at man jo tross alt skal stemme over forslaget.

Til slutt vil jeg ta opp forslaget fra Høyre.

Presidenten: Per-Kristian Foss har tatt opp det forslaget han refererte til.

Kenneth Svendsen (Frp): Vi lever i en forunderlig verden, og den blir ikke mindre forunderlig når en kommer inn i dette hus.

En av de tingene som ikke er så forunderlig, er at Stortinget bekymrer seg for at folk trimmer for lite, at vekten øker, og at folk stort sett blir i dårligere form. Studier om dette finnes det flust av. Det siste jeg hørte var at gjennomsnittsvekten hadde økt med noen kilo de senere år.

For å bøte på dette har det vært uttallige debatter i denne salen. Det har vært utarbeidet utallige handlingsplaner om hvordan folk gjennom idrett, trimming og andre aktiviteter skulle forbedre sin helse. Det har vært utarbeidet holdningskampanjer, både i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Også kommuner og fylkeskommuner har deltatt aktivt for å få folk til å trene og derved forbedre egen helse. Det har vært brukt en mengde penger og lagt ned en stor innsats fra offentlig og frivillig side for å nå dette målet.

Så finner Arbeiderpartiet og sentrumspartiene ut at dette må avgiftsbelegges. Det skal innføres moms, dvs. avgift, på treningsstudioer. Det skal altså legges avgift på trening. Etter at man har brukt millioner på millioner gjennom tilskudd og holdningsskapende arbeid for å få folk til å trene, skal man altså avgiftsbelegge trening. Dette er logikk på høyt plan.

Etter at Arbeiderpartiet og sentrumspartiene gjennom dypt konsentrerte drøftinger og seriøse og gjennomtenkte vurderinger – som de beskylder Fremskrittspartiet for aldri å ha – har de kommet til at avgift på treningsstudio er det rette. Men etter alle disse seriøse vurderingene sier lekkasjer fra Halvorsbøle at de har ombestemt seg og snudd. Treningsstudioer skal få momsfritak. Jeg skal selvfølgelig ikke med tykk penn hevde at dette er rett, men erfaringer viser at budsjettlekkasjer som er positive, som regel er riktige. Arbeiderpartiet og sentrumspartiene har da tydeligvis havnet på samme standpunkt som vi i Fremskrittspartiet brukte et kvarter på å finne ut var det riktige.

Det samme skjedde med konjunkturavgiften. Da de forstod at den kom til å virke akkurat slik Fremskrittspartiet advarte mot, var de raske til å snu. Jeg er jo enig i at det ikke er noen skam å snu, og at det var bedre at Arbeiderpartiet og sentrumspartiene forstod at det de holdt på med, var galt, men hvorfor kunne de ikke hørt på Fremskrittspartiet og gjort det med en gang?

Det er beklagelig at det i kjølvannet av alle de dypt konsentrerte og seriøse vurderingene som tydeligvis ligger bak innføringen av moms på tjenester, ligger langt flere tapere. Dette er dessverre bare toppen av isfjellet. For nå skal folk som bor ute i Distrikts-Norge – de som reiser inn til Bodø fra en øy for å gå på tivoli med ungene en helg – betale 24 pst. mer i avgift på tivolibilletten, mens de som derimot bor i nærheten av Oslo eller Kristiansand, med Senterpartiets velsignelse kan dra i fornøyelsesparken uten å betale moms.

Hvis du er medlem i båtforeningen, slipper du å betale moms. Hvis du derimot ligger ved en privat båtplass, må du betale 24 pst. i avgift. Ungdom som i dag strir med skyhøye timepriser for å kjøre opp til sertifikat – et sertifikat som i dag fort koster 10 000 kr – får et påslag på 24 pst., slik at prisen stiger til 12 400 kr, mens kjøreopplæring som skjer i regi av skoleverket, er gratis – alt dette fordi Arbeiderpartiet og sentrumspartiene har sittet i dypt konsentrerte og seriøse forhandlinger, mens vi useriøse ikke deltok. Men vi slapp heldigvis å gjøre kuvending med våre forslag, for våre forslag er ferdig gjennomtenkt før de fremmes.

Odd Roger Enoksen (Sp) (ordfører for saken): De signaler som er gitt fra min og andres side når det gjelder momspålegg på treningsstudio, er slett ingen snuoperasjon. De som leser innstillingen, vil se at det framgår der at det skal gjøres en vurdering i revidert nasjonalbudsjett og i forhold til utarbeidelse av forskrifter på flere områder innenfor momssystemet. Det betyr selvsagt ikke at vi på noen som helst måte føler oss forpliktet til eller ser noe behov for å stemme for et Dokument nr. 8-forslag som kommer fra Høyre eller fra andre parti, når det pågår en prosess hvor ting skal ses i sammenheng. Det er også varslet her at man vil komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt. Det vil bli tatt stilling til dette fra vår side på et senere tidspunkt, og da i god tid før moms skal innføres på de ulike tjenesteområder. Da skal representanten Foss få svar på hvordan vi forholder oss til de enkelte konkrete sakene.

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg har også registrert at det sies i pressen at spørsmålet om moms på tjenester skal ha vært et tema under Regjeringens budsjettkonferanse på Halvorsbøle. Jeg var som kjent til stede der, og jeg registrerte ingen slik debatt.

Under behandlingen av momsreformen var det merknader i innstillingen fra et flertall i finanskomiteen som uttrykte følgende:

«Disse medlemmer antar det kan komme til å oppstå avgrensningsproblemer mellom ulike typer organisasjoner og virksomheter som tilbyr tilgang til samme type lokaler, f.eks. svømmeanlegg, tennisbaner, treningsstudioer m.v. og at idrettslag derfor ofte vil komme til å drive i konkurranse med andre aktører.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn be departementet vurdere nærmere avgrensninger og eventuelle ytterligere merverdiavgiftsfritak for idrettsaktiviteter og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.»

Det er utgangspunktet for departementets arbeid. Vi vil komme tilbake til disse spørsmålene i revidert nasjonalbudsjett, slik det også er redegjort for i det høringsnotat som er gått ut i dag.

Torstein Rudihagen (A): Finansministeren gjorde nå greie for at ein kjem attende med ei vurdering av moms på tenester på treningsstudio i samband med revidert nasjonalbudsjett.

Det som fekk meg til å ta ordet, var representanten Kenneth Svendsen, som prata veldig varmt om fysisk aktivitet som helsetiltak og førebyggande verksemd. Det er eg heilt einig med han i. Men det går att i denne debatten ein påstand om at nokon har føreslått moms på trening, og det var òg eit uttrykk som representanten Svendsen brukte. Eg har ikkje registrert at nokon har gjort det.

Så vidt eg kjenner til, er det veldig gratis å trene og bruke kroppen sin, anten det er på stovegolvet heime eller ute i skog og mark. Langt mindre er det avgiftspliktig eller momspliktig. Det har aldri vore meininga at ideell organisasjonsverksemd som legg til rette for idrettsaktivitet, skulle bli pålagd avgift eller moms. Men når nokon gjer tenester til sal, når ein stiller utstyr til disposisjon for leige, har ein på ein måte kommersialisert ei verksemd. Ein sel ei teneste på lik linje med mange andre tenester. Det er i den samanhengen det har vore snakk om å innføre moms.

Så kan ein gjerne seie at det kanskje er helsemessig usunt og uriktig. Det er ein fordel at folk går på treningsstudio og får det billeg. Ja, det kan nå sikkert diskuterast, men da er vi over i ein prinsipiell diskusjon om vi skal bruke momssystemet til å styre åtferd i dette samfunnet.

Det er mange tenester som nå vil bli momspålagde, som kan vere sunne ting for folk å vere med på og å kjøpe. Men likevel er dette ei inntektskjelde som vi har konkludert med at vi vil ha, og vi utvidar nå momstiltaka til å gjelde tenester. Slik kan det òg vere med mange varer. Nokre varer er sunne å eta og ha i seg, og nokre er usunne. Men dersom vi skal gå inn på ei tenking der vi skal begynne å differensiere, er vi over på å bruke avgiftssystemet til å styre ei åtferd. Det kan så vere, men det er vel da ei heilt ny tenking. Dette er ei fiskal inntekt for staten og først og fremst det.

Hovudkonklusjonen min er det eg starta med: Det er ikkje snakk om å ha moms på trening. Det er snakk om moms på kommersialisering av ei teneste.

Per-Kristian Foss (H): Jeg stilte innledningsvis et spørsmål til Senterpartiets parlamentariske leder, som er ordfører for saken, om Senterpartiet eller sentrumspartiene har et standpunkt til spørsmålet om det skal ilegges moms på treningsstudioer. Jeg hadde en slags mistanke om at standpunktet var delegert til Regjeringen, og fikk det bekreftet under henvisning til at det foregår en prosess i Regjeringen. Hvis det foregår prosesser andre steder som jeg ikke er kjent med, ville det være interessant, men så vidt jeg kan lese av dokumentene, er det Regjeringen som vurderer hva den har lyst til å komme til av standpunkter. Inntil videre har Senterpartiet delegert sitt standpunkt til Regjeringen. Det er interessant å få bekreftet.

Siste innlegg skal jeg ikke kommentere. Jeg skjønte i og for seg poenget. Jeg kjenner jo mine medrepresentanter så pass at jeg vet det er gratis å ta seg en joggetur i Stortingets pause både til Ullevålseter og andre steder. Hvorvidt det er sunt, skal jeg la ligge i denne sammenheng, men jeg skjønner at det er både gratis og momsfritt. Men at grensegangen dreier seg om at hvis man tilbys å kjøpe helsetjenester, og denne virksomheten blir kommersiell – at det virkelig skulle være grensegangen – må jeg si at da tror jeg representanten er på feil løype. Det er ikke noe i veien for at et idrettslag kan være så kommersielt som bare det. For å replisere til representanten: Hva hadde skjedd om Norges Idrettsforbund hadde kjøpt treningskjeden SATS og kanskje tjent penger på det også, iallfall på sikt? Jeg kjenner til betydelige idrettsaktiviteter i klubbregi som er høyst kommersiell virksomhet, og jeg vet også at det er en del av de som nå kan tenkes å bli ilagt moms av disse helsestudioene, som til dels kanskje også er under privat eierskap, og som faktisk ikke tjener fem øre. Det er da ikke noen grunn til å bli fritatt for moms. Man kan gå konkurs av momsen, men det hjelper ikke om man er aldri så lite kommersiell. Så den grensegangen er ikke noen realitet i momssystemet. Men det ville jo være interessant hvis Arbeiderpartiet går inn på dette, slik at aktiviteter som nærmer seg konkursgrensen, blir fritatt for moms, etter hva jeg forstod av representantens innlegg.

For øvrig registrerer jeg at statsråden på Stortingets talerstol har sagt at alt som har stått i avisen om at Regjeringen har fattet en beslutning i forhold til moms på treningsstudioer og helsestudioer, er galt. Jeg forstod at det var en henvisning til at slike beslutninger ikke var fattet på Halvorsbøle, men mitt spørsmål var generelt, om Regjeringen har en oppfatning på dette tidspunktet Stortinget behandler saken, eller om den ikke har det. Jeg oppfattet svaret slik at Regjeringen ikke har en oppfatning om dette spørsmålet nå.

Inge Lønning (H): Det som fikk meg til å be om ordet, var den interessante lille debatt mellom representantene Svendsen og Rudihagen. Hr. Svendsen pekte på at et av de store folkehelseproblem i dagens Norge er at gjennomsnittsvekten i befolkningen i alle årsklasser øker faretruende. Det kan presiseres. De tre siste årene er norske mannfolk blitt nøyaktig tre kilo tyngre – hver. (Munterhet i salen) Representanten Rudihagen svarte, hvis jeg oppfattet det riktig, at han prinsipielt synes det er uriktig at man bruker avgiftspolitikken til å endre folks atferd.

Men nå var jo en del av den budsjettavtalen som Regjeringen og sentrumspartiene inngikk i høst, som kjent at man nedsatte momsen til det halve på matvarer. Man må vel anta at det har en viss effekt på folks atferd, og at den effekten i hvert fall ikke går i retning av å dempe den omtalte vektøkningen i merkbar grad. Så jeg har litt problemer med å skjønne logikken i hr. Rudihagens resonnement. For det er jo nettopp denne eiendommelige koblingen: I en situasjon hvor folkehelseutfordringen nettopp ligger i at en stadig større del av befolkningen lider av overvekt, finner man at det egnede svar på dette er å senke matmomsen til det halve og innføre full moms på treningsstudioer.

Hvis det er en dypere visdom bak dette fra budsjettkameratenes side, ville jeg sette pris på å få rede på den, for den må ligge meget dypt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

(Votering, se side 2530)

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten har Per-Kristian Foss satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og representanten Steinar Bastesen.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen umiddelbart fremme forslag til endring i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift slik at alle former for omsetning knyttet til idrettsaktiviteter fritas for merverdiavgift.»

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:46 (2000-2001) – forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen og Børge Brende om å frita treningsstudioer fra merverdiavgiften – avvises.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og representanten Steinar Bastesen bifaltes innstillingen med 70 mot 24 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 22.06.12)