Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2001 kl. 10

Dato: 07.06.2001

Sak nr. 6

Forslag fra stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 112):
«Stortinget ber Regjeringen i forskrift til energiloven § 3-4 nr. 5, jf. § 7-6 nedfelle klare krav til sikker og hensiktsmessig drift, samt tilstrekkelig kompetanse i forbindelse med driftsbortsettelse. Slike krav bør være strenge, slik at det ikke kan skapes usikkerhet om driftssikkerhet, vedlikehold og beredskap.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3487)

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 2001:

«Stortinget ber Regjeringen i forskrift til energiloven § 3-4 nr. 5, jf. § 7-6 nedfelle klare krav til sikker og hensiktsmessig drift, samt tilstrekkelig kompetanse i forbindelse med driftsbortsettelse. Slike krav bør være strenge, slik at det ikke kan skapes usikkerhet om driftssikkerhet, vedlikehold og beredskap.»

Hilde Frafjord Johnson (KrF) (fra salen): Siden dette forslaget i realiteten er falt på grunn av Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis stemmegivning, kan forslaget trekkes.

Presidenten: Det kan ikke trekkes. Presidenten vil anbefale at man stemmer imot forslaget.

Votering: Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble enstemmig forkastet.