Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2002 kl. 10

Dato: 13.06.2002

Dokumenter: (Innst. S. nr. 199 (2001-2002), jf. St.meld. nr. 21 (2001-2002))

Sak nr. 2

Innstilling fra utenrikskomiteen om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

Talere

Votering i sak nr. 2

Lars Rise (KrF) (ordfører for saken): Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa har gjennom de siste årene spilt en viktigere og viktigere rolle, særlig i forbindelse med de store omstillinger i nye demokratier i øst.

Organisasjonen var særlig preget av to hovedsaker i 2001: for det første en styrking av OSSE gjennom en reform og for det andre av OSSEs rolle i kampen mot terrorisme. Drøftelsene om en reform av OSSE har stått på dagsordenen i lengre tid, og arbeidet i 2001 var preget av noe usikkerhet rundt organisasjonens fremtid og rolle.

Vi har registrert at en i 2000 kunne se en økende politisk strid mellom Russland på den ene siden og en rekke vestlige land på den andre siden. Denne spenningen fortsatte i 2001. Det er noe av det samme vi har sett også i Europarådet, hvordan det har vært en sterkt økende spenning mellom Russland og de andre land, særlig som følge av konflikten i Tsjetsjenia. Men det var positivt at OSSEs støttegruppe kunne vende tilbake til Tsjetsjenia etter to års fravær, selv om dette ikke endrer det allmenne bildet av økende russisk misnøye med utviklingen til OSSE. På grunn av motstand, særlig fra russisk side, kom en ikke til enighet om et budsjett for OSSE for 2002, og det er tydelig at en fra russisk side klart prioriterer drøftingene med EU og NATO fremfor OSSE. Det kom ingen klare signaler fra den nye amerikanske administrasjonen om hva slags rolle den ønsket å gi OSSE, og dette var med på å forsterke inntrykket av tvil omkring organisasjonens fremtid.

Terrorangrepene 11. september 2001 endret nok mye av verdensbildet og den politiske agenda i svært mange land og dermed også noe av uvissheten omkring OSSEs fremtid. Vi så at tilnærmingen mellom Russland og USA gav seg utslag i en mer forsonende tone også i OSSE.

Vi må kunne si at til tross for enkelte svakheter er OSSE fortsatt en viktig organisasjon i arbeidet for å skape stabilitet innen organisasjonens geografiske arbeidsområde og virkefelt. De to foregående årene representerte et høydepunkt i organisasjonens rolle fram til nå, med en sterkt økende aktivitet på Balkan, i Kaukasus og i Sentral-Asia. OSSE har utført en rekke viktige og til dels nye arbeidsoppgaver i 2001. Et nytt sendelag ble opprettet i Jugoslavia, og gjennom rask reaksjon greide organisasjonen å være med på å hindre at etniske spenninger i Sør-Serbia og Makedonia utviklet seg til nye krigssituasjoner. En samlet komite har pekt på at dette viser hvor viktig OSSE kan være som et instrument til raskt å kunne løse konflikter som oppstår. Vi vet at det er betydelig billigere å søke å løse konflikter i forkant enn i etterkant å måtte forhindre sammenstøt mellom de partene som er i konflikten.

En kan ikke se bort fra flere slike operasjoner i årene som kommer, og OSSE kan få nye slike oppdrag dersom en kommer fram til løsninger på konflikten i Nagorno-Karabakh, Moldova eller Georgia. På denne måten bidrar OSSE til å stabilisere tidligere konfliktområder og til å forebygge nye konflikter. Det er derfor svært viktig at Norge viderefører sitt aktive arbeid som en fremstående deltager i OSSE. Norge spiller en betydelig rolle og bruker mye mer ressurser enn mange andre av OSSEs medlemsland.

Det er positivt at innenfor den menneskelige dimensjonen samarbeider OSSE og Europarådet for å kunne utnytte ressursene sine best mulig i felten. Jeg har selv deltatt mange ganger som valgobservatør, og sett at samarbeidet mellom OSSE og Europarådet fungerer meget bra. Jeg tror at et slikt samarbeid burde intensiveres, bl.a. for å spare administrative ressurser og også for å kunne fremme de felles politiske mål som OSSE og Europarådet har.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 21 (2001-2002) – Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.