Stortinget - Møte mandag den 3. november 2008 kl. 12

Dato: 03.11.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 17 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 83 (2007–2008))

Sak nr. 1 [12:04:14]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS‑komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS‑avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

Talere

Votering i sak nr. 1

Alf E. Jakobsen (A) [12:04:56] (ordfører for saken): Med dette framlegger finanskomiteen innstilling om samtykke til godkjennelse av EØS‑komiteens beslutning nr. 79/2008. Beslutningen gjelder innlemmelse i EØS‑avtalen av et direktiv som omhandler prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Ettersom gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, ble beslutningen i EØS‑komiteen på vanlig måte tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnlovens bestemmelser.

Rent formelt innebærer direktivet endringer i skadeforsikringsdirektiv, livsforsikringsdirektivet og direktivet om markeder i finansielle instrumenter og gjenforsikringsdirektivet og revidert bankdirektiv.

Finanskomiteens innstilling er enstemmig, og utkastet til innstilling har vært forelagt utenrikskomiteen som ikke har hatt merknader til innstillingen.

Med dette anbefaler jeg komiteens enstemmige tilråding.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

(Votering, se side 352)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS‑komiteens beslutning nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS‑avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.