Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 95 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:106 (2007–2008))

Sak nr. 2 [14:22:04]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden

Talere

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av Regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Gunn Olsen (A) [14:23:00] (ordfører for saken): Forslagsstillerne har i Dokument nr. 8:106 for 2007–2008 tatt opp en rekke utfordringer om svangerskapsomsorg, om et tryggere fødetilbud og en bedre oppfølging i barseltida. Komiteen er veldig positiv til at disse problemstillingene blir satt på den politiske dagsordenen.

Når regjeringspartiene har valgt å stå utenfor flertallsmerknaden fra komiteen, er grunnen ganske logisk, for Regjeringen skal på nyåret legge fram en stortingsmelding med det hyggelige navnet «En gledelig begivenhet». Regjeringspartiene ønsker en best mulig behandling av den viktige saken, og vi mener absolutt at vi ikke oppnår det ved å behandle disse spørsmålene stykkevis og delt. For regjeringspartiene vil det være naturlig å se representantforslaget, som jo inneholder veldig mange viktige og relevante problemstillinger, sammen med stortingsmeldingen.

Vi forstår at opposisjonen er utålmodig. Det kan det jo hende at vi også er, men det må være realiteten og viljen til å komme fram til de beste resultatene som må være styrende i denne saken også. Vi tror at den stortingsmeldingen vil favne langt bredere og omhandle langt mer enn det som er nedfelt i representantforslaget. Nå kunne jeg ha valgt å kommentere forslagene, men jeg velger det bort. I meldingen som kommer på nyåret, regner vi i regjeringspartiene med at alle de utfordringene vil være en del av en omfattende stortingsmelding. Vi gleder oss veldig til å jobbe med den stortingsmeldingen sammen med forslagsstillerne og sammen med resten av opposisjonen. Derfor håper vi jo at forslagene ikke blir nedstemt i salen.

Sonja Irene Sjøli (H) [14:25:08]: Jeg håper regjeringspartiene er like utålmodige som oss, for allerede i 2006 varslet Regjeringen at de ville legge fram en handlingsplan for en bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Etter to år ble det i vår klart at det ikke ble noen handlingsplan, men det ble senere varslet en stortingsmelding som skulle komme i høst – nå er den utsatt til utpå nyåret. Dette er bakgrunnen for at Høyre allerede i april fremmet forslag med 13 konkrete tiltak for å få fortgang i arbeidet med å bedre fødetilbudet.

Statens helsetilsyn dokumenterte i 2006 en kvalitetssvikt i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Også Jordmorforeningen, Legeforeningen og brukerorganisasjoner har slått alarm i lang tid. Som alle er kjent med, la medlemmene av Nasjonalt råd for fødselsomsorg, som bestod av landets fremste fagfolk på området, ned sine verv i protest i november 2007 på grunn av mangelfull oppfølging av fødselsomsorgen fra Regjeringens side.

Høyre og andre partier har flere ganger tatt opp saken i Stortinget. Problemene er vel kjent: sommerstengte fødeavdelinger, nedleggelse av fødestuer, for liten kapasitet og overfylte fødeavdelinger, rapporter om nestenulykker og en stor økning av avviksmeldinger ved fødeavdelingene, og mangel på jordmødre både ved fødeavdelingene og i kommunehelsetjenesten.

Jeg vet ikke om noe annet område innen helsetjenesten hvor man stenger akuttavdelinger eller reduserer bemanningen når pasienttilstrømningen er størst. Det er det som skjer innen fødselsomsorgen. Det mener jeg er både uforsvarlig og uverdig, og det må det rett og slett bli slutt på.

Riktignok er Norge er et av verdens beste land å føde i, men det er dokumentert at det fortsatt er mye som må rettes på for å sikre et godt og forsvarlig tilbud til alle. Mangel på et faglig forsvarlig tilbod kan ha dramatiske og tragiske følger for dem det gjelder. Det er svært små marginer i fødselsomsorgen. Det kan jeg underskrive på fra mine 20 år som jordmor.

Høyre fremmer i dag 13 konkrete forslag som har full støtte i fagmiljøene og i brukerorganisasjonene. Tiden tillater ikke at jeg går inn på de enkelte forslag, men det er et par forhold jeg vil utdype. For det første gjelder det manglende kapasitet ved enkelte fødeavdelinger i forbindelse med ferieavvikling, som fagfolk har beskrevet som uforsvarlig. Også ved ordinær drift fører manglende samsvar mellom dimensjonering av fødetilbudet og det reelle behovet til svikt i fødetilbudet, mer stress og mangelfull oppfølging av fødekvinner, som ifølge fagfolk kan føre til komplikasjoner. Det er meget alvorlig, og jeg håper at statsråden tar denne situasjonen på alvor og i kraft av sin eierrolle pålegger de regionale helseforetakene å sikre bedre kapasitet og kvalitet på tilbudet både ved ferieavvikling og ved ordinær drift. Jeg vil sterkt oppfordre statsråden, når han er på sine reiserunder i Helse-Norge, til å ta en tur innom fødeavdelingene og snakke med jordmødrene, snakke med legene og med de tillitsvalgte. Han vil få helt andre inntrykk enn om han bare snakker med direktørene i helseforetakene. Det er min klare oppfatning og erfaring etter å ha hospitert ved flere fødeavdelinger både i vår og i sommer.

Det andre gjelder følgetjenesten. En god følgetjeneste er avgjørende for å sikre trygghet og forsvarlighet for fødekvinner som har lang reisevei til fødeavdelingen. Høyre foreslår at det innføres en individuell rett til kvalifisert følgetjeneste for fødekvinner med mer enn en times reisevei til fødeavdelingen, dersom det ut fra en faglig vurdering er nødvendig, og dersom kvinnen av trygghetsgrunner ønsker det.

Det er også viktig å få utarbeidet en plan for å styrke jordmortjenesten i kommunene både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Og det er nødvendig å etablere tilskuddsordninger som legger til rette for forsøk med ulike modeller for en helhetlig oppfølging gjennom svangerskaps-, fødsels- og barseltid.

Jeg håper nå på konkrete signaler fra statsråden om hva han vil gjøre for å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen, og at han her i salen kan gi noen positive tilbakemeldinger – håper jeg – på de forslagene som foreligger.

Til slutt tar jeg opp vårt forslag og anbefaler innstillingen.

Presidenten: Representanten Sonja Irene Sjøli har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Før statsråden får ordet, vil presidenten gi ordet til Gunn Olsen.

Gunn Olsen (A) [14:29:56]: Jeg var litt kjapp på labben. Jeg skulle på vegne av regjeringspartiene ha tatt opp det forslaget fra mindretallet som ligger i innstillingen.

Presidenten: Representanten Gunn Olsen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [14:30:19]: Jeg har lyst til å starte med å si at jeg forstår at Stortinget er utålmodig når det gjelder dette området, og at man nå ønsker å få et dokument fra Regjeringen slik at man kan få en helhetlig gjennomgang av svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen i Norge.

I departementet og Regjeringen er vi helt i sluttfasen av arbeidet med den stortingsmeldingen som har vært omtalt tidligere i debatten. Vi tar sikte på å legge den fram i slutten av januar eller i månedsskiftet januar/februar. Jeg kan forsikre at det akter vi å gjøre. Da får Stortinget rett etter den velfortjente juleferien anledning til å ta en debatt om denne saken i sin fulle bredde. Jeg ber om forståelse for at jeg vil konkludere i den meldingen, som altså ligger bare noen uker fram i tid.

Det jeg kan forsikre representanten Sjøli om, er at flere av forslagene i innstillingen absolutt er forslag vi vurderer som viktige og gode innspill i debatten. Vi vil i meldingen langt på vei følge forslagene helt eller delvis. Nå skal ikke jeg blande meg opp i hvordan Stortinget voterer, men det er klart at vi med stor interesse vil se på disse forslagene når vi i løpet av de kommende ukene går de siste rundene i arbeidet med meldingen, og håper at vi får god anledning til det.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Sonja Irene Sjøli (H) [14:32:27]: Jeg vil komme tilbake til forslagene, men jeg har en utfordring til statsråden.

Flere fødeavdelinger landet rundt har blitt stengt eller hatt redusert drift i juni, juli og august på grunn av økonomiske innsparinger de siste tre årene, til tross for at tidligere helseminister Brustad her i Stortinget ved flere anledninger uttalte at ingen fødeavdelinger skulle stenge på grunn av økonomi. Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim var sist sommer et skrekkens eksempel. Jeg vil tro at statsråden er vel kjent med de uverdige og uforsvarlige forholdene som mange fødende kvinner ble utsatt for.

Vi forventer selvfølgelig at gravide og fødende ikke blir utsatt for de samme problemene når vi nærmer oss sommeren. Mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil han nå gjøre for å sikre et faglig forsvarlig fødetilbud ved landets fødeavdelinger til sommeren? Kan han garantere at ingen fødeavdelinger skal stenge eller redusere driften på grunn av økonomiske innsparinger? Vi vet nå omtrent hvor mange som skal føde i juni, juli og august. Det må være mulig å planlegge bedre enn det har vært gjort de siste tre årene.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [14:33:43]: Jeg er enig i at det er veldig få grunner til å stenge fødeavdelinger sommerstid med begrunnelse i økonomi. Jeg tillater meg faktisk å stille meg veldig tvilende til hvor mye økonomi det er i det. Det eneste forbeholdet jeg må ta når jeg svarer, gjelder noe jeg opplever når jeg er ute og reiser og besøker fødeavdelinger – noe som både er hyggelig og interessant – nemlig at mange, både jordmødre og leger, er bekymret for muligheten til å ha et faglig forsvarlig opplegg på sommerstid. Det skal avvikles ferier, og det skal ofte inn vikarer under ferieavviklingen, og det er så ymse kvalitet på dem det er mulig å skaffe som vikarer. Hvis det er utgangspunktet, mener jeg at det av hensyn til de fødende må være reelt å diskutere om det er riktig å kjøre en vikarstyrt avdeling, eller finne andre løsninger.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Sonja Irene Sjøli (H) [14:35:12]: Jeg er enig med statsråden i det han nå sa i replikkordvekslingen, at hvis det ikke er nok kvalifiserte folk til å bemanne en fødeavdeling på sommerstid, må man vurdere redusert drift eller kanskje stenging i perioder.

Når vi ser tilbake på de to–tre siste sommerne, har sykehusenes hovedbegrunnelse i slike saker vært økonomisk innsparing. Det gjelder St. Olavs Hospital, og det gjelder flere andre fødeavdelinger.

Så til statsrådens innlegg når det gjelder selve forslaget. Jeg synes at han gir veldig mange positive signaler. Nå har dette forslaget ligget i Stortinget i et halvt år. Jeg vil tro at departementet har vært kjent med innholdet, slik at de underveis har hatt muligheten til å vurdere det. Statsråden sa jo også at det var gode innspill, og at de langt på vei, helt eller delvis, er tatt med i stortingsmeldingen. Det synes jeg er veldig positive signaler, så jeg vil gjøre om forslaget til oversendelsesforslag. Vi ser fram til at stortingsmeldingen kommer, og at vi får en grundig gjennomgang av svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen.

Presidenten: Representanten Sonja Irene Sjøli har gjort om forslaget til et oversendelsesforslag. Forslaget vil bli behandlet deretter.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering se side 1237)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Gunn Olsen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslag nr. 2, fra Sonja Irene Sjøli på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

Forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, er under debatten omgjort til et oversendelsesforslag. Forslaget lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å

 • 1. Kartlegge jordmødrenes arbeidssituasjon, herunder omfanget av nattevakter og belastninger knyttet til følgetjeneste.

 • 2. Gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg.»

Presidenten foreslår at forslaget oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det er Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som står bak innstillingen. Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslag nr. 1 lyder:

«Dokument nr. 8:106 (2007–2008) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden – vedlegges protokollen.»

Sonja Irene Sjøli (H) (fra salen): Det er omgjort til et oversendelsesforslag.

Presidenten: Det var forslag nr. 2, men er det også forslag nr. 1?

Laila Dåvøy (KrF) (fra salen): Hele innstillingen.

Inge Lønning (H) [20:50:07]: Alle forslagene er omgjort til oversendelsesforslag. Det betyr, så vidt jeg kan skjønne, at hele komiteen står bak innstillingen om at det vedlegges protokollen.

Presidenten: Da betyr det at forslag nr. 1 også skal omgjøres til oversendelsesforslag. Er Arbeiderpartiet enig i det? – Gunn Olsen.

Gunn Olsen (A) (fra salen): Forslag nr. 1 må det voteres over.

Presidenten: Ja, da er det rett og slett å stemme over innstillingen.

Dagrun Eriksen (KrF) (fra salen): Innstillingen skal oversendes. Forslag nr. 1 skal det voteres over.

Harald T. Nesvik (FrP) [20:51:03]: Under debatten som har vært, har det kommet så mange positive signaler knyttet til at det som står i innstillingen, vil bli tatt opp i en ny sak fra Regjeringen over nyttår, at hele komiteen står bak at saken skal vedlegges protokollen, altså alle vil stemme for forslag nr. 1.

Presidenten: Da voteres det over forslag nr. 1.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Komiteens innstilling til vedtak blir da å oversende Regjeringen og lyder i endret form:

Det henstilles til Regjeringen å:

 • 1. Utarbeide en plan for å styrke jordmortjenesten i kommunene, både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Økonomiske stimuleringsordninger må vurderes, og det må legges til rette for interkommunalt samarbeid.

 • 2. Pålegge de regionale helseforetakene å dimensjonere kapasiteten i fødetilbudet i henhold til fødselstallene, for å sikre god kapasitet og reell valgfrihet med hensyn til fødested.

 • 3. Pålegge de regionale helseforetakene å heve kvaliteten i fødetilbudet.

 • 4. Innføre nye kvalitetsindikatorer for fødetilbudet.

 • 5. Pålegge de regionale helseforetakene å sikre at fødetilbud så langt som mulig skal holdes åpent også i ferietiden.

 • 6. Utarbeide retningslinjer som sikrer at kvinner i aktiv fødsel har tilbud om å ha jordmor eller annen kvalifisert fødselshjelper til stede.

 • 7. Fremlegge lovforslag som sikrer en individuell rett til kvalifisert følgetjeneste, lege eller jordmor, for gravide som har mer enn én times reisevei til fødestedet, og som har behov for slik tjeneste.

 • 8. Etablere samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner for å sikre et godt tilbud om oppfølging i barseltiden.

 • 9. Etablere tilskuddsordninger som legger til rette for forsøk med ulike modeller for helhetlig oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

 • 10. Utarbeide informasjonsmateriell om psykisk helse til alle gravide. Informasjonen må også formidles på minoritetsbefolkningens språk og muntlig til dem som har behov for dette.

 • 11. Styrke hjelpetiltakene for gravide og småbarnsforeldre med psykiske problemer og andre helsemessige eller rusrelaterte problemer.