Stortinget - Møte torsdag den 18. februar 2010 kl. 10

Dato: 18.02.2010
President: Line Henriette Hjemdal

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:22]

  Debatt om utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 9. februar 2010)

 • Sak nr. 2 [13:04:43]

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Bjørn Lødemel, Nikolai Astrup, Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Siri A. Meling om å setja ned eit ekspertutval for å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum ((Innst. 147 S (2009–2010), jf. Dokument 8:32 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [13:39:29]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om at staten sørger for at Statoil trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada ((Innst. 144 S (2009–2010), jf. Dokument 8:25 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [14:51:33]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Rigmor Andersen Eide om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst og -lagring fra store punktutslipp i industrien ((Innst. 145 S (2009–2010), jf. Dokument 8:26 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [15:27:40]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Lars Myraune, Svein Harberg og Janne Fardal Kristoffersen om tiltak for energieffektivisering av bygninger ((Innst. 146 S (2009–2010), jf. Dokument 8:30 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [15:28:36]

  Interpellasjon fra representanten Arve Kambe til miljø- og utviklingsministeren:
  «Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I påvente av utarbeidelse av endelig forskrift har ulike statsråder vist ulike vurderinger i media.
  Hvordan vil statsråden følge høringsuttalelsene fra landets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning av regelverket, og som protesterer mot å bli inkludert i samme kategori som Indre Oslofjord i forhold til utbyggingsbegrensninger, vil statsråden i tillegg bidra til økt lokalt selvstyre i forbindelse med ny forskrift, eller vil forskriften øke fylkesmannens makt overfor innbyggere og lokaldemokrati, og når ser statsråden det som sannsynlig at ny forskrift vil komme?»

 • sak nr. 6

  Interpellasjon fra representanten Arve Kambe til miljø- og utviklingsministeren:
  «Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I påvente av utarbeidelse av endelig forskrift har ulike statsråder vist ulike vurderinger i media.
  Hvordan vil statsråden følge høringsuttalelsene fra landets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning av regelverket, og som protesterer mot å bli inkludert i samme kategori som Indre Oslofjord i forhold til utbyggingsbegrensninger, vil statsråden i tillegg bidra til økt lokalt selvstyre i forbindelse med ny forskrift, eller vil forskriften øke fylkesmannens makt overfor innbyggere og lokaldemokrati, og når ser statsråden det som sannsynlig at ny forskrift vil komme?»

 • Sak nr. 7 [18:53:10]

  Interpellasjon fra representanten Dag Ole Teigen til helse- og omsorgsministeren:
  «Kreft har passert hjerte- og karsykdommer som den hyppigste dødsårsak for mennesker under 80 år. Norge har et helsevesen i verdenstoppen, men hva en så alvorlig folkesykdom angår, plikter vi likevel jevnlig å debattere politisk om det f.eks. kan gjøres mer for å avdekke kreft tidlig, om det finnes enda mer hensiktsmessige måter å benytte ressursene på som kan bidra til at flere overlever, og om kreftforskningen har hensiktsmessige rammevilkår. Mange kreftoperasjoner krever samlet ekspertise.
  Hva er status for arbeidet med å samle kreftkirurgi færre steder, ser statsråden positivt på å opprette flere kvalitetsregistre under Kreftregisteret, og hvilke refleksjoner har statsråden rundt debatten om å lansere flere kreftscreeningsprogrammer, f.eks. for å avdekke lungekreft og tykktarmskreft tidligere enn i dag?»

 • Sak nr. 8 [19:55:11]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. februar 2010 (jf. Innst. 129 L):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag som bygger på blant annet følgende hovedegenskaper:
  – At ordningen skal bygge på den opprinnelige intensjonen ved at den ivaretar sliterne.
  – At ordningen utvides til også å omhandle dem som ikke er bundet av en tariffavtale, altså at det statlige bidraget til ordningen må utvides til å gjelde alle pensjonister.»

 • Sak nr. 9 [19:55:53]

  Stortingets vedtak til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) (Lovvedtak 34 (2009–2010), jf. Innst. 129 L (2009–2010), Prop. 17 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 111 (2008–2009))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Vest-Agder fylke, Tor Sigbjørn Utsogn, har tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Arne Sortevik i tiden fra og med 18. februar til og med 24. februar

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Linda C. Hofstad Helleland i tiden fra og med 27. februar til og med 5. mars for å delta i FNs 54. kvinnekommisjonsmøte i New York

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknaden behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentant innkalles for å møte i tiden fra og med 18. februar til og med 24. februar:

  For Hordaland fylke: Helge Andre Njåstad.

  Følgende vararepresentant innkalles for å møte i tiden fra og med 1. mars til og med 5. mars:

  For Sør-Trøndelag fylke: Lars Bjarne Tvete.

Presidenten: Helge Andre Njåstad er til stede og vil ta sete.

Representanten Jon Jæger Gåsvatn vil framsette et representantforslag.

Jon Jæger Gåsvatn (FrP) [10:02:18]: På vegne av representantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og meg selv vil jeg fremme et forslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor.

Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette et representantforslag.

Per Sandberg (FrP) [10:02:48]: På vegne av representantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen og meg selv vil jeg framlegge forslag om bevilgning til umiddelbar start på sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien.

Presidenten: Representanten Kari Kjønaas Kjos vil framsette et representantforslag.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) [10:03:21]: På vegne av representantene Christian Tybring-Gjedde, Per Arne Olsen, Jon Jæger Gåsvatn og meg selv vil jeg framsette et forslag om å sikre videre drift av Aker sykehus i Oslo.

Presidenten: Representanten Linda C. Hofstad Helleland vil framsette to representantforslag.

Linda C. Hofstad Helleland (H) [10:03:54]: På vegne av stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Lars Myraune, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel og meg selv ønsker jeg å fremme forslag om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal.

På vegne av stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Frank Bakke Jensen, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og meg selv ønsker jeg å fremme et forslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyret.

Presidenten: Representanten Elisabeth Røbekk Nørve vil framsette et representantforslag.

Elisabeth Røbekk Nørve (H) [10:04:47]: På vegne av representanten Siri A. Meling og meg sjøl vil jeg fremme et forslag om justeringer i Verneplan for vassdrag som gjør det mulig å gjennomføre Rauma Energi sine planer om flytting av inntaket til Verma kraftverk til Storhaugen.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 20.11.