Stortinget - Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10

Dato: 13.12.2010

Dokumenter: (Innst. 144 L (2010–2011), jf. Prop. 47 LS (2010–2011))

Sak nr. 11 [18:52:00]

Innstilling fra finanskomiteen om lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1749)

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv.

I

Lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond oppheves.

II

I lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond gjøres følgende endringer:

§ 3 tredje ledd nr. 7 oppheves.

Nåværende § 3 tredje ledd nr. 8 og nr. 9 blir nr. 7 og 8.

§ 3 fjerde ledd nr. 3 oppheves.

Nåværende § 3 fjerde ledd nr. 4 og 5 blir nr. 3 og 4.

III

Loven gjelder fra og med 31. desember 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.