Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 46 (2010–2011), jf. Innst. 275 L (2010–2011) og Prop. 49 L (2010–2011))

Sak nr. 7 [13:37:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Talere

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Presidenten har grunn til å tro at representanten Bård Hoksrud ønsker ordet – det gjør representanten.

Bård Hoksrud (FrP) [13:38:24]: Saken ble behørig og grundig debattert i Stortinget den 4. april. Det gjelder selvfølgelig implementering av DLD – datalagringsdirektivet.

På vegne av partiene Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre vil jeg fremme følgende forslag:

«Lovvedtaket bifalles ikke.»

Anmerkning:

«Lovforslaget bør henlegges.»

Presidenten: Det er noe som i praksis betyr at vi vil få en realitetsvotering når vi kommer til avslutningen av dagens møte – dette gjelder annen gangs lovbehandling.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

(Votering, se side 3423)

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten har Bård Hoksrud satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslaget fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Lovforslaget bør henlegges.»

Presidenten antar at Arbeiderpartiet og Høyre akter å stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 60 stemmer mot og 45 stemmer for forslaget fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 13.56.52)

Borghild Tenden (V) (fra salen): Beklager, jeg stemte feil.

Presidenten: Hvis det er bare én, skal vi klare å justere protokollen. Representanten Tenden er registrert med for-stemme, som var intensjonen.

Anmerkningen til lovvedtak 46 er dermed forkastet, og Stortingets lovvedtak er bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.