Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 47 (2010–2011), jf. Innst. 235 L (2010–2011) og Prop. 51 L (2010–2011))

Sak nr. 8 [13:39:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3423)

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.