Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.03.2011 Innst. 275 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i lovproposisjon fra regjeringen der SV og Sp la inn dissens, har Stortinget med stemmene fra Ap og flertallet av stemmene fra H, fattet vedtak om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. for gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Formålet med datalagringsdirektivet er å harmonisere lovgivningen om lagring av nærmere definerte data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. Bakgrunn for saken er hvordan EUs direktiv 2006/24/EF om lagring av data framkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og offentlig elektronisk kommunikasjonsnett med endring av direktiv 2008/58/EC (datalagringsdirektivet) kan gjennomføres i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.04.2011