Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 30. mars 2011

Knut Arild Hareide

Ingjerd Schou

leder

ordfører