Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011 kl. 10

Dato: 19.05.2011

Dokumenter: (Innst. 320 S (2010–2011), jf. Prop. 74 S (2010–2011))

Sak nr. 3 [12:17:40]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt

Talere

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegget fra statsråden innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Bent Høie (H) [12:18:36]: (komiteens leder og ordfører for saken): Denne saken handler om å overflytte Rettsmedisinsk institutt og ansvaret for det fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er en overflytting som får Stortingets fulle tilslutning. Overflyttingen er et resultat av det som iallfall til nå virker som et godt arbeid som et interimsstyre ved Rettsmedisinsk institutt har gjort, i forbindelse med at det har vært en del uro knyttet til Rettsmedisinsk institutts organisering og arbeid og ikke minst mulighet til å løse de viktige oppgavene som Rettsmedisinsk institutt har på vegne av samfunnet. Så komiteen slutter seg fullt og helt til overflyttingen og de praktiske konsekvensene av dette. Komiteen legger til grunn at Nasjonalt folkehelseinstitutt vil kunne styre virksomheten ved Rettsmedisinsk institutt på en bedre måte, at det da vil bli mer sammenhengende tjenester, som er likt det som Nasjonalt folkehelseinstitutt ellers har.

I innstillingen står det noen ord om de to miljøene som er i ferd med å bygge opp undervisning i rettsgenetikk, både ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Stavanger. Det som skjer ved Universitetet i Tromsø, er et resultat av at stortingsflertallet har bedt om at det bygges opp et miljø der, mens det som skjer i Stavanger, skjedde mer på universitetets eget initiativ og med bakgrunn i at det er etablert et laboratorium der. Når en leser innstillingen, kan en få inntrykk av at den undervisningen som foregår på de to stedene, er veldig ulik, men det er den ikke. I realiteten er den ganske tilsvarende. Jeg håper derfor at Rettsmedisinsk institutt og Nasjonalt folkehelseinstitutt også ser til det miljøet i Stavanger når det gjelder muligheten til å få løst de oppgavene som Rettsmedisinsk institutt har, ikke minst i forhold til analyser, men også i forhold til å få tilgang på gode fagfolk.

Are Helseth (A) [12:21:00]: Jeg viser til saksordførerens innlegg og understreker at en samlet komité slutter seg til forslaget i proposisjonen om overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Rettsmedisinsk institutt overføres med det samme ressursmessige grunnlag som i dag. Det er i saken opplyst at det først er ved en eventuell samlokalisering på et senere tidspunkt at endringen vil få budsjettmessige konsekvenser.

En samlet komité støtter også at 11 mill. kr knyttet til overskudd fra obduksjoner og annen oppdragsvirksomhet overføres til Nasjonalt folkehelseinstitutt og kan benyttes til nødvendige engangskostnader. En samlet komité viser videre til at regjeringen varsler at de berørte departementene vil foreta en bredere gjennomgang av det rettssakkyndige området, og slutter seg til dette.

Komiteens flertall viser for øvrig til at Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at behovet for forskning og undervisning etter overføringen ivaretas ved å inngå nødvendige avtaler.

Statsråd Tora Aasland [12:22:34]: Kunnskapsdepartementet har fremmet en proposisjon om økonomiske og administrative konsekvenser av overføringen av Rettsmedisinsk institutt til Folkehelseinstituttet. Departementet går inn for at Rettsmedisinsk institutt overføres med det samme ressursmessige grunnlaget som er lagt til grunn i budsjettet for 2011.

Grunnlaget for beslutningen om å overføre Rettsmedisinsk institutt til Folkehelseinstituttet er utarbeidet av instituttene selv, Universitetet i Oslo, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Folkehelseinstituttet er velegnet til å bidra til utviklingen av den sakkyndige virksomheten, og også til å ivareta hensynet til effektivitet og leveringssikkerhet. Folkehelseinstituttet vil også kunne bidra til kompetanseutvikling og at det etableres et større sakkyndig miljø. Det er i denne sammenheng ikke foretatt vurderinger av et samlet institutt for sakkyndighet, men det er lagt vekt på at overføringen ikke skal vanskeliggjøre et videre arbeid.

Selve overføringen av Rettsmedisinsk institutt er her lagt fram som organisatorisk og budsjettmessig sak, og bør derfor ikke ses som et ledd i det faglige arbeidet med bruk av DNA i strafferettspleien. For dette arbeidet er det lagt en del premisser gjennom bl.a. Stortingets behandling av endringene i straffeprosessloven om utvidelse av DNA-registre, jf. Innst. O. nr. 23 for 2007–2008 og Ot.prp. nr. 19 for 2006–2007.

For øvrig vil Justis- og politidepartementet i samarbeid med de øvrige berørte departementer foreta en bredere gjennomgang av det rettssakkyndige området, herunder av tilbudet fra sakkyndige miljøer for øvrig. Justis- og politidepartementet vil også vurdere om det er behov for ytterligere utredninger av det rettsmedisinske området.

Rettsmedisinsk institutt er ansvarlig for å levere sakkyndige analyser og undersøkelser på oppdrag fra politi og påtalemyndighet, domstoler, Nav, sykehus og private oppdragsgivere. Hoveddelen av finansieringen kommer i dag fra Justis- og politidepartementet, og vi går inn for å rammeoverføre denne til Helse- og omsorgsdepartementet, som er ansvarlig for Folkehelseinstituttet. Refusjon for utgifter til DNA-analyser i farskapssaker etter barneloven skal fortsatt gis av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Rettsmedisinsk institutt er engasjert i undervisning av medisinske studenter og forskning innenfor instituttets fagområder. Dette er en mindre, men viktig del av virksomheten. Etter overføringen skal dette skje i henhold til avtaleverk mellom Rettsmedisinsk institutt og Universitetet i Oslo. Universitetet vil også tilsette ansatte ved Rettsmedisinsk institutt i professor II-stillinger, og dekke kostnadene for dette.

Samlet sett skal overføringen være med på å gi mer hensiktsmessige rammer for virksomheten til Rettsmedisinsk institutt, og jeg har tillit til at instituttet fortsatt vil fylle en viktig funksjon og levere tjenester av høy kvalitet.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Jon Jæger Gåsvatn (FrP) [12:26:00]: Det er som sagt en samlet komité som står bak innstillingen, men opposisjonen har en merknad som flertallet har valgt ikke å gå inn på. Den gjelder dette som er avslørt av Datatilsynet om at store mengder personopplysninger av svært sensitiv karakter har vært oppbevart ved RMI, og at det også har vært biologisk materiale som har vært lagret ulovlig og blitt brukt til forskning osv. Vi har vært bekymret for at en endring i det økonomiske og administrative ansvaret skulle medføre en forsinkelse i å rydde opp i disse alvorlige tilfellene som er avdekket. Jeg ønsker at statsråden kan forsikre meg om at dette opprydningsarbeidet vil gå sin gang.

Statsråd Tora Aasland [12:26:39]: Det kan jeg forsikre om. Vi har vært særdeles opptatt av dette selv, i og med at denne rapporten fra Datatilsynet dukket opp mens vi holdt på med selve overføringssaken. Men vi har hatt meget god kontakt med Universitetet i Oslo, som nå har et hovedansvar for at alle feil og mangler gås grundig gjennom og rettes opp etter hvert som de avdekkes, og at Datatilsynets rapport for øvrig følges opp. Vi har også selvfølgelig en meget nær kontakt med Justis- og politidepartementet, som også for sin del er opptatt av at man skal kunne rydde opp i disse sakene uten at det kommer til å gå ut over overføringen til Folkehelseinstituttet.

Personlig er jeg overbevist om at Rettsmedisinsk institutt vil passe godt inn i Folkehelseinstituttets øvrige ansvarsområde, og at vi dermed kan håpe både at disse sakene avsluttes og at man ikke får slike saker i framtiden.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 4068)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
4401Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, kan nyttes under kap. 441 post 1, nedsettes med56 300 000
7101Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, forhøyes med75 500 000
6121Arbeidsdepartementet, Tilskudd til Statens pensjonskasse, Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med3 600 000
26050Universitet og høgskolar, Statlege universitet og høgskolar, nedsettes med2 000 000

II

Kap.PostFormålKroner
Inntekter
37102Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Diverse inntekter, forhøyes med20 800 000

III

Andre fullmakter

Stortinget samtykker til at Universitetet i Oslo kan overføre inntil 11 mill. kroner, knyttet til inntekter fra obduksjoner og annen oppdragsvirksomhet ved Rettsmedisinsk institutt, til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.