Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2011 kl. 9

Dato: 17.06.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 64 (2010–2011), jf. Innst. 423 L (2010–2011) og Prop. 90 L (2010–2011))

Sak nr. 7 [14:13:50]

Stortingets vedtak til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 5175)

Samlet votering i sakene nr. 6–18, se sak nr. 18 for votering.