Lov om folkehelsearbeid

Prop. 90 L (2010-2011), Innst. 423 L (2010-2011), Lovvedtak 64 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 423 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om folkehelsearbeid. Loven er i hovedsak vedtatt enstemmig. I spørsmålet om hvordan kommunenes forpliktelser til å samarbeide med private aktører skal omtales i loven, hadde imidlertid opposisjonspartiene et annet standpunkt enn det som ble vedtatt med regjeringspartienes stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2011