Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2011 kl. 10

Dato: 10.11.2011

Dokumenter: (Innst. 25 S (2011–2012), jf. Prop. 150 S (2010–2011))

Sak nr. 3 [12:29:47]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

Talere

Votering i sak nr. 3

Ivar Kristiansen (H) [12:30:30]: Det har seg slik at den valgte ordfører for denne saken er kalt ut til et viktig oppdrag. Når komiteen legger frem en enstemmig innstilling, skal jeg bare knytte noen få merknader til den i saksordførerens fravær.

Dette handler om en tilleggsbevilgning på 100 mill. kr som Stortinget beslutter skal bevilges til operasjonen i Libya, altså igjen en situasjon hvor norske styrker har vært involvert i et utenlandsoppdrag. Alle forutsetninger for denne operasjonen og deltakelsen var på plass via FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973 – igjen en aksjon hvor NATO spilte en helt sentral rolle.

En hel verden har fått se og blitt rystet over de bildene som har vist Gaddafis overgrep mot sin egen befolkning. Denne aksjonen har bidratt til at det nå er opp til befolkningen selv å legge til rette for en utvikling som kan skape fred, ro, demokrati og utvikling i Libya.

Komiteen understreker det selvfølgelige i at når man deltar i denne typen meget skarpe og krevende oppdrag, skal alle forutsetninger rundt øving, trening, materiell og utstyr være på plass. Komiteen har også lagt til grunn at når denne typen aktivitet gjennomføres utenom de årlige, planlagte aktivitetene for Forsvaret, skal dette også finansieres utenom det vedtatte, årlige forsvarsbudsjettet, som det også blir i dette tilfellet.

La meg bare avslutningsvis si at utenriks- og forsvarskomiteen besøkte USA i forrige uke. Det var en entydig tilbakemelding som ble gitt når det gjelder den norske innsatsen – den får den best oppnåelige karakter som kan gis. Det brukes de sterkeste og beste adjektiver om det norske bidraget, både om ledelse, kvalitet og utrykning. «Best in Class» og «Gold Star» er adjektiv som blir brukt om den norske innsatsen. På kryssjekkingsspørsmål om dette er en omtale som gis til alle av generell høflighet, ble dette på det bestemte avvist. Jeg tror det er en enstemmig komité som har grunn til å slå fast at dette er en tilbakemelding og en karakter som vi alle har grunn til å være meget stolt av.

Øyvind Korsberg hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering se side 389)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2011 blir bevilget under følgende kapitler:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000 000
fra kr 1 451 511 000 til kr 1 551 511 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.