Stortinget - Møte torsdag den 16. februar 2012 kl. 10

Dato: 16.02.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:42]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer ((Innst. 168 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 2 [10:00:51]

  Debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 14. februar 2012)

 • Sak nr. 3 [13:21:19]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug, Anders Anundsen og Bente Thorsen om å oppheve boplikten for prestene. Endring i kirkeloven ((Innst. 172 L (2011–2012), jf. Dokument 8:16 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [14:11:23]

  Interpellasjon fra representanten Håkon Haugli til justisministeren:
  «Nylig skrev Aftenposten om ransoffer nr. 351 i Grønland politidistrikt i 2011. På ti år har det vært 4 000 ran i området. Noen få kvadratkilometer rundt Akerselva i Oslo indre øst, distriktene til Sentrum og Grønland politistasjoner, har omtrent like mange væpnede ran som hele resten av Norge. Oslo har også nesten halvparten av landets overfallsvoldtekter, de fleste skjer i sentrumsbydelene.
  Hva gjør statsråden for å sikre tryggheten til dem som bor og ferdes i denne delen av Oslo?»

 • Sak nr. 5 [15:31:19]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt) ((Lovvedtak 38 (2011–2012), jf. Innst. 158 L (2011–2012) og Prop. 10 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [15:31:40]

  Interpellasjon fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren:
  «Den første nasjonale innsatsen mot kreft ble fremlagt i Nasjonal kreftplan for perioden 1999–2003. Planen styrket tilbudet om forebyggende tiltak, diagnostikk og behandling. Regjeringen Bondevik II nedsatte deretter en arbeidsgruppe som utarbeidet nye forslag til tiltak, som ble sendt på høring i 2004. Deretter ble det utarbeidet en nasjonal strategi for kreftområdet for perioden 2006–2009. Regjeringen Stoltenberg II gikk inn for å forlenge strategien til 2011. Kreftforeningen har ved flere høringer i helse- og omsorgskomiteen understreket at dette ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene kreftsykdom innebærer.
  Vil regjeringen igangsette et arbeid som fører frem til en forsterket innsats mot kreft i form av en ny nasjonal kreftplan?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.43.