Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10

Dato: 01.03.2012

Dokumenter: (Innst. 192 S (2011–2012), jf. Prop. 54 S (2011–2012))

Sak nr. 14 [17:53:50]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 14

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.