Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10

Dato: 01.03.2012

Dokumenter: (Innst. 190 S (2011–2012), jf. Prop. 55 S (2011–2012))

Sak nr. 15 [17:54:27]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Mauritius om opplysninger i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Mauritius om opplysninger i skattesaker underskrevet i Paris 1. desember 2011.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.