Stortinget - Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10

Dato: 17.04.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:19]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nordområdene. Visjon og virkemidler ((Innst. 236 S (2011–2012), jf. Meld. St. 7 (2011–2012)))

 • Sak nr. 2 [10:01:37]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 ((Innst. 235 S (2011–2012), jf. Dokument 14 (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [12:57:36]

  Interpellasjon fra representanten Snorre Serigstad Valen til utenriksministeren:
  «Eksistensen av verdens 20 000 atomvåpen utgjør et alvorlig sikkerhetspolitisk, humanitærrettslig og miljømessig problem. Den stadig mer tilspissede situasjonen i Midtøsten viser at atomvåpen skaper ustabilitet og frykt. Ikke-spredningsavtalen fra 1970 har bidratt til å begrense spredningen av atomvåpen, men vi er langt fra målet om full atomnedrustning. Norges status som atomvåpenfri stat samt erfaringene fra prosessene som ledet til forbudene mot landminer og klasevåpen, gir oss en unik mulighet. Utenriksministeren har informert Stortinget om at regjeringen jobber for et reelt totalforbud mot atomvåpen, og Soria Moria II slår fast at regjeringen vil vurdere å ta initiativ til en konvensjon mot atomvåpen.
  Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å legge forholdene til rette for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, og hvilket tidsperspektiv ser utenriksministeren for seg?»

 • Sak nr. 4 [13:53:32]

  Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til miljø- og utviklingsministeren:
  «Den russiske industrigiganten Norilsk Nickel er verdens største produsent av nikkel og palladium, og hadde i 2010 en omsetning på 15 milliarder US-dollar. Selskapet har fabrikker kun få kilometer fra den norsk-russiske grensen, som har store utslipp av svovel og tungmetaller. Denne forurensningen er ikke et stort problem for Russland alene, den er også et stort problem for Norge. Etter 20 år med forhandlinger om miljøtiltak opplever vi at ingen ting har skjedd på russisk side, til tross for at både Norge og andre nordiske land tidligere har satt av et pengefond til renseteknologi.
  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å løse problemene knyttet til utslippene fra Nikel?»

 • Sak nr. 5 [14:38:28]

  Interpellasjon fra representanten Akhtar Chaudhry til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Fafo, og Institutt for samfunnsforskning, ISF, har gjennomført et felteksperiment der 1 800 fiktive jobbsøknader som kun skilte seg fra hverandre ved at søkerne hadde et utenlandsk og et typisk norsk navn, ble sendt til reelle stillingsutlysinger. Forskningen viste at sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju sank med hele 25 pst. for søkere med utenlandske navn. Dette er svært alvorlig med tanke på likestilling, sløsing med ressurser og marginalisering av ungdom med minoritetsbakgrunn.
  Hvilke tiltak tenker statsråden kan og bør igangsettes for å bekjempe denne diskrimineringen effektivt?»

 • Sak nr. 6 [15:38:20]

  Interpellasjon fra representanten Øyvind Håbrekke til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Stadig flere norske borgere velger å benytte surrogatmødre i utlandet. Dette reiser en rekke etiske og juridiske spørsmål rundt barnets og surrogatmorens situasjon. Det er også en betydelig utfordring for vårt menneskesyn og synet på barn. Det er bred politisk enighet om at surrogati ikke bør tillates i Norge, og at det heller ikke skal legges til rette for å hente surrogatbarn fra utlandet. Likevel benytter norske borgere seg av surrogatmødre i andre land. Ulike enkeltsaker reiser spørsmål rundt regelverk og praksis på flere områder.
  Hvordan mener statsråden at vi kan ivareta barnets rettigheter og barnets unike egenverdi, og hvordan kan norske myndigheter best mulig forebygge at norske statsborgere benytter seg av surrogati?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.49.