Stortinget - Møte tirsdag den 12. juni 2012 kl. 10

Dato: 12.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 71 (2011–2012), jf. Innst. 348 L (2011–2012) og Prop. 89 L (2011–2012))

Sak nr. 24 [19:47:09]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.