Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 348 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helseregisterloven og enkelte andre lover som gjør det mulig å opprette nasjonal kjernejournal. Kjernejournalen skal inneholde et utvalg av viktige opplysninger om den enkelte pasient. Formålet er økt pasientsikkerhet ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og forhindre skade på pasienten som følge av for eksempel feilmedisinering. Alle partier stemte for endringer av loven som muliggjør nasjonal kjernejournal, men det var uenighet bl.a. om bestemmelser som regulerer samtykke/reservasjon og muligheten for å forske på opplysninger fra journalen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2012