Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10

Dato: 25.10.2012

Dokumenter: (Innst. 26 L (2012–2013), jf. Prop. 139 L (2011–2012))

Sak nr. 9 [14:06:27]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Talere

Votering i sak nr. 9

Marit Nybakk (A) [14:06:55]: Bare veldig, veldig kort: Dette dreier seg om at presidentskapet har sluttet seg til regjeringens forslag om en lovhjemmel til at Kongen i statsråd kan gjøre den frivillige registreringsordningen for regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser obligatorisk. Som kjent har denne ordningen vært obligatorisk for stortingsrepresentanter og for fast møtende vararepresentanter siden 1. oktober 2009 og for øvrige vararepresentanter fra 1. april 2011. Presidentskapet mener det er en fordel å videreføre ordningen med et felles register for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, ikke minst av praktiske årsaker når rollene skifter.

Presidentskapet viser også til at det er det til enhver tid gjeldende reglement for registreringsordningen for stortingsrepresentantene som skal være bestemmende også for regjeringens medlemmer.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

§ 1

Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten. De registrerte opplysningene skal tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende regjeringsmedlem har trådt ut av regjeringen.

§ 2

Kongen i statsråd kan gi nærmere regler om hva registreringen skal omfatte, herunder at registreringen ikke skal angi beløp e.l. eller bare skal omfatte forhold som medfører ytelser over et visst beløp.

§ 3

Loven trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.